Parlamentin kysymys - O-0065/2008Parlamentin kysymys
O-0065/2008

Etelä-Euroopan metsäpalot ja Euroopan reagointikyvyn lujittaminen

28.5.2008

SUULLINEN KYSYMYS JOSTA KESKUSTELLAAN O-0065/08
työjärjestyksen 108 artiklan mukaisesti
esittäjä(t): Martin Schulz, Constanze Angela Krehl, Stavros Lambrinidis, Stavros Arnaoutakis ja Anni Podimata, PSE-ryhmän puolesta
komissiolle

Etelä-Euroopassa kesällä 2007 riehuneet metsäpalot korostivat valmiuden ja hyvin yhteen sovitetun rajat ylittävän toiminnan, vastavuoroisen yhteistyön ja EU:n tason yhteen sovittamisen merkitystä luonnonkatastrofien yhteydessä. Vuoden 2008 alkukeväällä useissa EU:n jäsenvaltioissa syttyi metsäpaloja, joita ilmastonmuutoksesta aiheutuvat haasteet pahensivat ja jotka antoivat aihetta pelätä, että laajan mittakaavan palot toistuvat myös tulevana kesänä.

 

Kun kaikki nämä tapaukset ja niiden vaikutukset EU:n pyrkimyksiin vaalia taloudellista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta, suojella ympäristöä ja huolehtia kulttuuriperinnöstään otetaan huomioon, tällaisten luonnonkatastrofien estäminen on erittäin tärkeää niin jäsenvaltioille kuin koko Euroopan unionille.

 

Komissio hyväksyi äskettäin Euroopan unionin katastrofivalmiuksien lujittamista koskevan tiedonannon (5. maaliskuuta 2008 annettu KOM(2008)0130), jossa käsiteltiin uutta yhteisön pelastuspalvelumekanismia, joka toimii katastrofeihin reagoimista koskevien toimien yhteen sovittamisen operaatiokeskuksena. Tämä on jo sinällään kannustavaa kehitystä mittavien luonnonkatastrofien seurauksia hoidettaessa, mutta onko EU:n tasolla kehitetty konkreettista ja kattavaa lähestymistapaa luonnonkatastrofien ehkäisemiseen. Mitä konkreettisia toimia komissio ja jäsenvaltiot ovat viimevuotisten kokemusten perusteella toteuttaneet sovittaakseen yhteen yhteisön ohjelmia ja toimia ja lisätäkseen niiden tehokkuutta pyrittäessä ehkäisemään luonnonkatastrofeja ja lievittämään niiden vaikutuksia, kun otetaan huomioon, että luonnonkatastrofit saattavat vaikuttaa vakavasti Euroopan luonnon- ja kulttuuriperinnön suojelemiseen ja yhteisön varojen kohdentamiseen katastrofeista aiheutuvien vaikutusten lievittämiseen? Mihin vaiheeseen komissio on edennyt käynnistäessään hanketta katastrofien ehkäisemismekanismin käyttöön ottamiseksi? Mitä toimia se on toteuttanut täytäntöönpanon vauhdittamiseksi? Millainen käyttöönottoaste metsäpaloilta ja muilta mittavilta luonnonkatastrofeilta (kuten tulvilta) suojautumiseen sidotuilla yhteisön varoilla on erityisesti mutta ei pelkästään Etelä-Euroopan jäsenvaltioissa? Onko talousarvion yhteydessä määrätty erikseen kiireisestä tuesta tulevaa kesäkautta varten? Onko komissio arvioinut jäsenvaltioiden valmiustilan ja yhteistyömekanismien tehokkuutta viime kesän metsäpalojen ehkäisemisen ja niihin reagoimisen yhteydessä, ja mitä kiireellisiä toimia komissio on toteuttanut reagoidakseen tulevan kesän mittaviin tarpeisiin?

 

 

Jätetty: 28.05.2008

Välitetty: 30.05.2008

Määräaika: 19.06.2008