Parlamento klausimas - O-0065/2008Parlamento klausimas
O-0065/2008

Miškų gaisrai pietų Europoje. Europos Sąjungos reagavimo didinimas.

28.5.2008

KLAUSIMAS ŽODŽIU SU DEBATAIS O-0065/08
pagal 108 Darbo tvarkos taisyklių straipsnį
pateikė Martin Schulz, Constanze Angela Krehl, Stavros Lambrinidis, Stavros Arnaoutakis ir Anni Podimata PSE vardu
Komisijai

Didžiuliai miškų gaisrai, kilę 2007 m. vasarą pietų Europos regionuose, pabrėžė pasiruošimo ir gerai koordinuotų tarpvalstybinių veiksmų, tarpusavio bendradarbiavimo ir koordinavimo ES lygmeniu neįprastų stichinių nelaimių atveju svarbą. Miškų gaisrai keliose ES valstybėse ankstyvą 2008 m. pavasarį kilo dėl klimato kaitos. Tai kelia didžiulių gaisrų pavojų artėjančią vasarą.

 

Dėl visų šių nelaimių ir jų poveikio ES ekonominei ir socialinei sanglaudai, aplinkos ir kultūrinio paveldo apsauga bei bandymas užkirsti kelią stichinėms nelaimėms tapo svarbiausia valstybių narių ir visos Europos Sąjungos problema.

 

Komisija neseniai priėmė komunikatą (COM(2008)0130 – 2008 m. kovo 5 d.), kad padidintų Sąjungos reagavimo nelaimių atveju gebėjimus, ir naująjį Bendrijos saugos mechanizmą, kuris veiks kaip reagavimo į nelaimes koordinavimo operatyvinis centras. Didžiulių ateities stichinių nelaimių pasekmių atžvilgiu tai yra vilčių teikiantis pokytis. Ar jau yra apčiuopiamų, visapusiškų būdų, užkertančių kelią stichinėms nelaimėms ES lygmeniu? Kokių konkrečių priemonių ėmėsi Komisija ir valstybės narės po praėjusių metų įvykių siekdamos užtikrinti Bendrijos programų ir veiksmų koordinavimą ir veiksmingumą užkertant kelią stichijoms ir švelninant jų pasekmes, atsižvelgiant į tai, kad tokių stichijų pasekmės, bandant apsaugoti Europos gamtos ir kultūrinį paveldą ir skirstant Bendrijos lėšas, kurios reikalingos siekiant sušvelninti katastrofų padarinius, gali būti sunkios? Kiek Komisija padarė pradėdama projektą, pagal kurį steigiamas mechanizmas, padedantis užkirsti kelią nelaimėms? Kokių priemonių ji ėmėsi, siekdama greičiau įgyvendinti šį projektą? Kiek lėšų Bendrija skiria pietų Europos ir kitoms valstybėms narėms, kad apsaugotų jas nuo miškų gaisrų ir kitų didelių stichinių nelaimių (pvz., potvynių)? Ar yra specialių biudžeto nuostatų dėl skubios paramos artėjančią vasarą? Ar Komisija įvertino valstybių narių pasiruošimo ir bendradarbiavimo mechanizmų efektyvumą užkertant kelią praėjusios vasaros gaisrams ir į juos reaguojant? Kokių skubių priemonių ėmėsi Komisija, reaguodama į svarbiausius artėjančios vasaros poreikius?

 

 

Pateikta: 28.05.2008

Perduota: 30.05.2008

Atsakyti iki:19.06.2008