Parlamenta jautājums - O-0065/2008Parlamenta jautājums
O-0065/2008

Meža ugunsgrēki Dienvideiropā - Eiropas Savienības reaģēšanas paātrināšana

28.5.2008

MUTISKS JAUTĀJUMS AR DEBATĒM O-0065/08
saskaņā ar Reglamenta 108. pantu
Iesnieguši Martin Schulz, Constanze Angela Krehl, Stavros Lambrinidis, Stavros Arnaoutakis un Anni Podimata, PSE grupas vārdā
Komisijai

Plašie meža ugunsgrēki, kas 2007. gada vasarā izcēlās Dienvideiropas reģionos, aktualizēja tādus jautājumus kā sagatavotība un labi koordinēta pārrobežu rīcība, savstarpēja sadarbība un ES mēroga koordinācija neparedzamu dabas katastrofu gadījumos. 2008. gada pavasara sākumā vairāki meža ugunsgrēki, kas izcēlās atsevišķās ES valstīs un ko veicināja klimata pārmaiņas, bija brīdinājums, ka nākamajā vasarā var atkārtoti izcelties lieli ugunsgrēki.

 

Ņemot vērā visus minētos negadījumus un to ietekmi uz ES centieniem saistībā ar ekonomisko un sociālo kohēziju, vides aizsardzību un kultūras mantojuma saglabāšanu, šādu dabas katastrofu novēršana ir kļuvusi par dalībvalstu un visas Eiropas Savienības lielāko uzdevumu.

 

Komisija nesen pieņēma paziņojumu (COM(2008)0130 - 2008. gada 5. marts) par Eiropas Savienības reaģēšanas spēju stiprināšanu katastrofu gadījumos, izveidojot jaunu civilās aizsardzības mehānismu, kas katastrofu gadījumos kalpos kā operatīvās darbības koordinēšanas centrs. Lai arī šis ir konstruktīvs pasākums attiecībā uz lielu dabas katastrofu seku novēršanu nākotnē, vai pašreiz jau pastāv kāda ES mēroga visaptveroša pieeja katastrofu novēršanai? Ņemot vērā iepriekšējā gada pieredzi, kādus konkrētus pasākumus ir veikusi Komisija un dalībvalstis, lai koordinētu un padarītu efektīvas Kopienas programmas un pasākumus, kuru mērķis ir novērst katastrofas un mazināt to sekas, ņemot vērā, ka šādas katastrofas var nodarīt postu Eiropas dabas un kultūras mantojumam un attiecīgi prasīt līdzekļus no Kopienas budžeta, lai likvidētu katastrofu sekas? Kādu stadiju Komisija ir sasniegusi katastrofu novēršanas mehānisma projekta izstrādē? Kādus pasākumus Komisija ir veikusi, lai paātrinātu minētā projekta īstenošanu? Kādas ir apropriāciju likmes, ko Kopiena piešķīrusi Dienvideiropas dalībvalstīm un citām valstīm, lai īstenotu aizsardzību pret meža ugunsgrēkiem un citām lielām dabas katastrofām (piemēram, plūdiem)? Vai ir paredzēti īpaši budžeta noteikumi par steidzamu palīdzību nākamās vasaras laikā? Vai Komisija ir novērtējusi, cik efektīva ir bijusi dalībvalstu sagatavotība un sadarbības mehānismi, lai nepieļautu iepriekšējās vasaras meža ugunsgrēku izcelšanos un lai attiecīgi reaģētu to laikā, un kādus steidzamus praktiskos pasākumus Komisija ir veikusi, lai sagatavotos nākamās vasaras pamatvajadzībām?

 

 

Iesniegts: 28.05.2008

Nosūtīts: 30.05.2008

Termiņš atbildei: 19.06.2008