Pytanie poselskie - O-0065/2008Pytanie poselskie
O-0065/2008

  Pożary lasów w południowej Europie, wzmocnienie reakcji Unii Europejskiej

  28.5.2008

  PYTANIE USTNE WYMAGAJĄCE DEBATY O-0065/08
  zgodnie z art. 108 Regulaminu
  skierowane przez: Martin Schulz, Constanze Angela Krehl, Stavros Lambrinidis, Stavros Arnaoutakis oraz Anni Podimataw imieniu grupy politycznej PSE
  do Komisji

  Pożary lasów latem 2007 r. na znacznych obszarach Europy południowej zwróciły uwagę na znaczenie przygotowania i dobrze skoordynowanych transgranicznych działań, wzajemnej współpracy i koordynacji na szczeblu UE w przypadku klęsk żywiołowych na niespotykaną skalę. W ciągu 2008 r. szereg pożarów lasów w kilku z państw UE wczesną wiosną – przy czym sytuację pogarsza zagrożenie zmianami klimatycznymi – stanowi ostrzeżenie, że pożary na wielką skalę mogą się powtórzyć w ciągu nadchodzącego lata.

   

  W świetle tych przypadków i ich wpływu na działania UE na rzecz spójności gospodarczej i społecznej, ochrony środowiska i zachowania dziedzictwa kulturalnego, zapobieganie takim klęskom żywiołowym staje się dla państw członkowskich i całej Unii Europejskiej sprawą najwyższej wagi.

   

  W ostatnim czasie Komisja przyjęła komunikat (COM(2008)0130 z 5.3.2008 r.) mający na celu wzmocnienie zdolności Unii do reagowania w przypadku katastrof, zawierający nowy wspólnotowy mechanizm ochrony ludności, który będzie służył jako operacyjne centrum koordynacji działań w następstwie katastrof. Stanowi to wielce obiecujący krok w kierunku przeciwdziałania konsekwencjom wielkich klęsk żywiołowych w przyszłości, ale czy obecnie istnieje już jakieś konkretne kompleksowe podejście do kwestii zapobiegania katastrofom na szczeblu UE? Po doświadczeniach ubiegłego roku, jakie konkretne środki podjęły państwa członkowskie i Komisja w celu koordynacji i zapewnienia skuteczności wspólnotowych programów i działań na rzecz zapobiegania katastrofom i łagodzenia ich skutków, biorąc pod uwagę, że tego typu katastrofy mogą mieć poważny wpływ na ochronę europejskiego dziedzictwa przyrodniczego i kulturalnego oraz na dalsze przeznaczanie środków Wspólnoty niezbędnych do łagodzenia skutków katastrof? Na jakim etapie realizacji projektu ustanowienia mechanizmu ochrony przed klęskami znajduje się Komisja? Jakie kroki podjęła, aby przyspieszyć jego realizację? Jaki jest wskaźnik absorpcji, głównie w państwach członkowskich Europy południowej, ale nie tylko, wspólnotowych środków przyznanych na ochronę przed pożarami lasów i innymi poważnymi klęskami żywiołowymi (np. powodziami)? Czy istnieją jakieś szczególne przepisy budżetowe w przypadku konieczności udzielenia pilnego wsparcia w nadchodzącym okresie letnim? Czy Komisja dokonała oceny skuteczności przygotowania państw członkowskich i mechanizmów współpracy w zakresie zapobiegania i reagowania w sytuacjach kryzysowych związanych z ubiegłorocznymi pożarami lasów i jakie pilne środki wykonawcze podjęła Komisja, aby właściwie zareagować na główne potrzeby nadchodzącego lata?

   

   

  Przedłożone: 28.05.2008

  Przekazane: 30.05.2008

  Termin na udzielenie odpowiedzi: 19.06.2008