Parlamentná otázka - O-0065/2008Parlamentná otázka
O-0065/2008

Lesné požiare v južnej Európe - posilnenie reakcie Európskej únie

28.5.2008

OTÁZKA NA ÚSTNE ZODPOVEDANIE S ROZPRAVOU O-0065/08
v súlade s článkom 108 Rokovacieho poriadku,
ktorú položil Martin Schulz, Constanze Angela Krehl, Stavros Lambrinidis, Stavros Arnaoutakis a Anni Podimata, v mene skupiny PSE
Komisii

Rozsiahle lesné požiare v regiónoch južnej Európy v lete 2007 poukázali na dôležitosť pripravenosti a dobre koordinovaného cezhraničného postupu, vzájomnej spolupráce a koordinácie na úrovni EÚ v prípadoch mimoriadnych prírodných katastrof. Na jar 2008 vypukli v niektorých krajinách EÚ lesné požiare, ktorých priebeh zhoršovali problémy spôsobené zmenami klímy a ktoré vyvolávajú obavy, že by sa veľké požiare mohli opakovať aj toto leto.

 

Vzhľadom na všetky tieto udalosti a na ich vplyv na úsilie EÚ o hospodársku a sociálnu súdržnosť, ochranu životného prostredia a zachovanie kultúrneho dedičstva sa prevencia pred takými prírodnými katastrofami stala otázkou prvoradého významu pre členské štáty a Európsku úniu ako celku.

 

Komisia nedávno prijala oznámenie (KOM(2008)0130 – 5.3.2008) o posilnení kapacít Únie v oblasti reakcie na katastrofy pomocou nového mechanizmu civilnej ochrany Spoločenstva, ktorý bude slúžiť ako operačné centrum na koordináciu reakcie na katastrofy. Toto je povzbudzujúci vývoj, čo sa týka riešenia dôsledkov veľkých prírodných katastrof, ale existuje už na úrovni EÚ konkrétny komplexný prístup k prevencii katastrof? Aké konkrétne kroky podnikla Komisia a členské štáty na základe skúseností z minulého roka na zlepšenie koordinácie a účinnosti programov a opatrení Spoločenstva na prevenciu katastrof a zmierňovanie ich dôsledkov, ak sa vezme do úvahy, že takéto katastrofy môžu mať vážne dôsledky tak na ochranu európskeho prírodného a kultúrneho dedičstva, ako aj na prideľovanie fondov Spoločenstva na zmiernenie následkov katastrof? Ako pokročila Komisia s prípravou projektu, ktorým sa má zaviesť mechanizmus na prevenciu katastrof? Aké kroky podnikla, aby sa urýchlilo jeho zavedenie? Aká je výška viazaných rozpočtových prostriedkov Spoločenstva vyhradených na ochranu pred lesnými požiarmi a inými veľkými prírodnými katastrofami (napr. záplavami) predovšetkým, ale nielen pre juhoeurópske členské štáty? Existujú osobitné rozpočtové ustanovenia pre naliehavú pomoc v nadchádzajúcom letnom období? Zhodnotila Komisia účinnosť mechanizmov pripravenosti a spolupráce členských štátov, čo sa týka prevencie a reakcie počas minuloročných lesných požiarov? Aké naliehavé praktické opatrenia prijala Komisia, aby reagovala na hlavné potreby počas blížiaceho sa leta?

 

 

Predložené: 28.05.2008

Postúpené: 30.05.2008

Termín pre odpoveď: 19.06.2008