Parlamentsfråga - O-0065/2008Parlamentsfråga
O-0065/2008

Skogsbränder i södra Europa, förstärkning av Europeiska unionens insatsförmåga

28.5.2008

MUNTLIG FRÅGA MED DEBATT O-0065/08
i enlighet med artikel 108 i arbetsordningen
från Martin Schulz, Constanze Angela Krehl, Stavros Lambrinidis, Stavros Arnaoutakis och Anni Podimata för PSE-gruppen
till kommissionen

De omfattande skogsbränderna i södra Europa under sommaren 2007 visade på vikten av beredskap, väl samordnande gränsöverskridande åtgärder, ömsesidigt samarbete och samordning på EU-nivå vid oväntade naturkatastrofer. Under början av våren 2008 drabbades flera medlemsstater av ett antal skogsbränder, medlemsstater som redan drabbats hårt av klimatförändringarna, vilket varnar för att omfattande bränder skulle kunna inträffa igen under den kommande sommaren.

 

Med tanke på alla dessa bränder och deras inverkan på EU:s insatser för ekonomisk och social sammanhållning, miljöskydd och bevarande av kulturarvet, är det ytterst viktigt för medlemsstaterna och för hela EU att förebygga sådana naturkatastrofer.

 

Kommissionen antog nyligen ett meddelande (KOM(2008)0130 - 5.3.2008)) för att stärka unionens insatskapacitet med en ny mekanism för räddningstjänst vilken kommer att fungera som operativt centrum för samordning av katastrofinsatser. Detta är förstås en positiv utveckling när det gäller att hantera konsekvenserna av stora naturkatastrofer i framtiden, men finns det då redan idag något konkret och heltäckande förhållningssätt för att förebygga naturkatastrofer på EU-nivå? Mot bakgrund av förra årets händelser, vilka konkreta åtgärder har kommissionen och medlemsstaterna vidtagit för att samordna och effektivisera gemenskapsprogram och gemenskapsåtgärder vad gäller att förebygga katastrofer och lindra deras konsekvenser, med tanke på att sådana katastrofer kan få allvarliga följder både för skyddet av Europas natur- och kulturhistoriska arv och för de EU-medel som kommer att krävas för att minska effekterna av dessa katastrofer? Hur långt har kommissionen kommit när det gäller att starta ett projekt för att inrätta en katastrofförebyggande mekanism? Vad har man gjort för att skynda på genomförandet av denna mekanism? Hur stor del av de anslag som gemenskapen har förpliktigat sig att ge som stöd till framför allt de sydeuropeiska medlemsstaterna, men inte enbart, har använts till skydd mot skogsbränder och andra stora naturkatastrofer (t.ex. översvämningar)? Finns det några specifika budgetbestämmelser för akuta insatser under den kommande sommaren? Har kommissionen utvärderat hur effektiva medlemsstaterna beredskaps- och samarbetsmekanismer var när det gäller förebyggande av och insatser för den senaste sommarens skogsbränder? Till sist, vilka åtgärder har kommissionen vidtagit för att bemöta sommarens stora behov?

 

 

Ingiven: 28.05.2008

Vidarebefordrad: 30.05.2008

Sista svarsdag: 19.06.2008