Parlamenta jautājums - O-0067/2008Parlamenta jautājums
O-0067/2008

  ES rīcība attiecībā uz valsts ieguldījumu fondiem

  MUTISKS JAUTĀJUMS AR DEBATĒM O-0067/08
  saskaņā ar Reglamenta 108. pantu
  Iesniegusi Pervenche Berès, Ekonomikas un monetārā komitejas vārdā
  Padomei

  Dokumenta lietošanas cikls sēdē
  Dokumenta lietošanas cikls :  
  O-0067/2008
  Iesniegtie teksti :
  O-0067/2008 (B6-0164/2008)
  Balsojumi :
  Pieņemtie teksti :

  Strauji pieaugot valsts ieguldījumu fondu (VIF) nozīmei, kuri izmanto valsts budžeta līdzekļu pārpalikumu, pastiprinās arī ar to saistītās politiskās domstarpības un iespējamais risks.

   

  Augsta riska kredītu tirgus krīze un tās sekas negaidīti pavērsa uzmanību uz valsts ieguldījumu fondiem (VIF). Šī krīze radīja jaunas iespējas VIF, no kuriem daži sniedza palīdzību lielajām bankām.

   

  Ņemot vērā dažādās iniciatīvas, ko dalībvalstis pašreiz īsteno, vai Jums nešķiet, ka ES būtu jākoordinē šīs iniciatīvas Eiropas līmenī, radot iespēju saskaņot dalībvalstu pieņemtos regulējumus, lai nodrošinātu līdzvērtīgus konkurences apstākļus un vienlaikus iespējas efektīvi un savlaicīgi iejaukties, ja tiek skartas jutīgās nozares? Vai Jums nešķiet šajā sakarā, ka Komisijai būtu jāsagatavo pārskats par dalībvalstu dažādajām iniciatīvām un to atbilstību ES tiesību aktiem? Vai nebūtu piemēroti veikt objektīvu novērtējumu par rīcībā esošajiem instrumentiem (piemēram, prasību nodrošināt pārredzamību, VIF balstiesībām, akciju kontrolpaketēm, akcionāru tiesībām) un attiecībā uz jutīgām nozarēm izstrādāt visai ES vienotu nostāju? Kāds ir Jūsu viedoklis par šo fondu reģistrēšanas sistēmu?

   

  Cik lielā mērā, pēc Padomes domām, EK līguma 58. pants, kurā noteikti kapitāla un maksājuma aprites ierobežojumi, pamatojoties uz sabiedrisko kārtību vai drošību, ir jāprecizē, lai nodrošinātu pilnīgu atbilstību ES interesēm un iekšējā tirgus pareizu darbību?

   

  Kādus pasākumus, pēc Padomes domām, ES būtu jāīsteno starptautiskā līmenī? Vai tai vajadzētu izstrādāt vispārēju pieeju attiecībā uz valsts ieguldījumu fondiem, veicinot paraugpraksi un visbeidzot risinot tirgus atvērtības savstarpīguma jautājumu?

   

  Pēc Jūsu domām, vai jau iepriekš vajadzētu definēt un veicināt stingru ES nostāju, jo īpaši starptautiskās sarunās?

   

  Kāds ir Jūsu viedoklis par vajadzību veidot padziļinātu diskusiju par pasaules tirgu darbību un pēc tam attiecīgos starptautiskos forumos nākt klajā ar priekšlikumiem?

   

  Vai Jūs uzskatāt, ka ir jāveic pasākumi attiecībā uz valstīm, kas ir bagātas ar naftas resursiem un negatīvi ietekmē eiro un dolāra maiņas kursa līdzsvaru, jo par naftu tiek maksāts dolāros, ko ar valsts ieguldījumu fondu palīdzību savukārt iegulda eiro aktīvos?

   

   

  Iesniegts: 02.06.2008

  Nosūtīts: 03.06.2008

  Termiņš atbildei: 24.06.2008