Parlementaire vraag - O-0068/2008Parlementaire vraag
O-0068/2008

  Het antwoord van de EU op staatsinvesteringsfondsen

  MONDELINGE VRAAG MET DEBAT O-0068/08
  ingediend overeenkomstig artikel 108 van het Reglement
  van Pervenche Berès, namens de Commissie economische en monetaire zaken
  aan de Commissie

  Stadium plenaire behandeling
  Documentencyclus :  
  O-0068/2008
  Ingediende teksten :
  O-0068/2008 (B6-0165/2008)
  Stemmingen :
  Aangenomen teksten :

  Staatsinvesteringsfondsen (Sovereign Wealth Funds - SWF's) die begrotingsoverschotten investeren, nemen sterk toe; zo ook de politieke controverse en de potentiële gevaren die eraan kleven.

   

  De kredietcrisis en de nasleep ervan hebben een onverwacht licht geworpen op deze staatsinvesteringsfondsen. De crisis heeft nieuwe kansen voor deze fondsen gecreëerd en sommige fondsen hebben zelfs grote banken overeind gehouden.

   

  Vindt u niet dat de verschillende nationale initiatieven moeten worden gecoördineerd op Europees niveau zodat er uniforme regelgeving ontstaat die zorgt voor een werkelijk gelijk speelveld, waardoor er tijdig en effectief kan worden gereageerd als kwetsbare sectoren in de problemen komen? Buigt de Commissie zich in dit verband over de initiatieven van de lidstaten om na te gaan of zij voldoen aan de EU-wetgeving? Zou het niet zinvol zijn het scala van instrumenten waarover we beschikken objectief te evalueren (o.a. transparantievereisten, stemrechten van staatsinvesteringsfondsen, gouden aandelen, aandeelhoudersrechten) en om een EU-benadering voor kwetsbare sectoren te hebben waarmee nationale grenzen worden overstegen? Wat denkt u van een registratiesysteem voor dergelijke fondsen?

   

  In hoeverre vindt u dat artikel 58 van het EG-Verdrag, waarin bepaald wordt dat er beperkingen aan het vrije verkeer van kapitaal en kapitaalbewegingen mogen worden gesteld op grond van de openbare orde of de openbare veiligheid, verduidelijkt moet worden om te garanderen dat het volledig verenigbaar is met de EU-belangen en het perfect functioneren van de interne markt?

   

  En wat zou de EU moeten doen op mondiaal niveau? Zou de EU het voortouw moeten nemen om ervoor te zorgen dat er een mondiale benadering van SWF's komt, om 'goede praktijken' te bevorderen en ten slotte het probleem van de wederzijdse openstelling van markten aan te pakken?

   

  Wat vindt u ervan om al van te voren een sterk EU-standpunt te bepalen en uit te dragen, met name in mondiale onderhandelingen?

   

  Wat vindt u ervan om eens fundamenteel na te denken over het functioneren van de markten en vervolgens voorstellen in te dienen op de relevante internationale fora?

   

  Vindt u dat actie nodig is ten aanzien van de oliemonarchieën die de verstoring van het evenwicht van de euro/dollar-wisselkoers verergeren omdat olie verkocht wordt in dollars die vervolgens via SWF's geherinvesteerd worden in euro-activa?

   

   

  Ingediend: 02.06.2008

  Doorgezonden: 04.06.2008

  Uiterste datum beantwoording: 11.06.2008