Parlamentná otázka - O-0070/2008Parlamentná otázka
O-0070/2008

Pokrok, ktorý sa dosiahol v Rade v súvislosti s rámcovou smernicou o ochrane pôdy

OTÁZKA NA ÚSTNE ZODPOVEDANIE S ROZPRAVOU O-0070/08
v súlade s článkom 108 Rokovacieho poriadku,
ktorú položil Miroslav Ouzký v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
Rade

Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
O-0070/2008
Predkladané texty :
O-0070/2008 (B6-0455/2008)
Hlasovanie :
Prijaté texty :

Európsky parlament prijal 14. novembra 2007 v prvom čítaní stanovisko (P6_TA(2007)0509) k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa ustanovuje rámec pre ochranu pôdy a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2004/35/ES[1] (spravodajkyňa: Cristina Gutiérrez-Cortines). Nie je jasné, kedy bude Rada schopná prijať spoločnú pozíciu a oznámiť ju Európskemu parlamentu.

 

Aký pokrok bol v Rade dosiahnutý od prijatia stanoviska Európskeho parlamentu v prvom čítaní a kedy bude Rada podľa aktuálneho plánu schopná oznámiť spoločnú pozíciu Európskemu parlamentu?

 

 

Predložené: 04.06.2008

Postúpené: 05.06.2008

Termín pre odpoveď: 26.06.2008