Pytanie poselskie - O-0075/2008Pytanie poselskie
O-0075/2008

wymagania techniczne i procedury administracyjne mające zastosowanie do komercyjnego transportu lotniczego (UE OPS) / wykorzystanie systemów zabezpieczających dzieci (OPS 1.730)

PYTANIE USTNE WYMAGAJĄCE DEBATY O-0075/08
zgodnie z art. 108 Regulaminu
skierowane przez: Eva Lichtenberger w imieniu Komisji Transportu i Turystyki
do Komisji

Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
O-0075/2008
Teksty złożone :
O-0075/2008 (B6-0169/2008)
Głosowanie :
Teksty przyjęte :

W dniu 29 kwietnia Komisja przekazała Parlamentowi następujący projekt przepisów, w przypadku których decyzja została podjęta w ramach komitologii za pomocą procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą: projekt rozporządzenia Komisji (WE) nr … zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3922/1991[1] w zakresie wspólnych wymagań technicznych i procedur administracyjnych mających zastosowanie do komercyjnego przewozu lotniczego (UE OPS).

 

UE OPS 1.730 zezwala zgodnie z pkt (3) na stosowanie systemów zabezpieczających dzieci, dopuszczonych jedynie przez krajowe organy kraju przewoźnika, bez jakichkolwiek dalszych specyfikacji. Bezpieczeństwo dzieci poniżej drugiego roku życia jest ograniczone z powodu faktu, że nie są one uprawnione do zajmowania osobnego siedzenia. Powszechnie przyjęte są dwie metody:

  dodatkowe pasy (ang. „loop belts”), połączone z pasami towarzyszącej dziecku dorosłej osoby: badania naukowe i testy wypadkowości prowadzone w Kanadzie, Australii, USA i Niemczech dowiodły, że takie pasy mogą dzieci zabić lub spowodować u nich poważne obrażenia. Obowiązujące przepisy mogą doprowadzić do używania takich pasów przez linie lotnicze na szerszą skalę.

  „Trzymanie na kolanach” zalecane przez Niemcy: ochrona dziecka poprzez trzymanie go w ramionach w razie wypadku samolotu jest fizycznie niemożliwa.

 

Zgony niemowląt nie są jeszcze odzwierciedlane w statystykach, ponieważ szacunki dotyczące ofiar opierają się na liczbie siedzeń w samolocie.

 

  1. Czy Komisji znane są badania naukowe i testy wypadkowości dotyczące dodatkowych pasów („loop belts”), wskazujące na ich szkodliwe skutki i czy Komisja wie o wypadkach/incydentach w tym zakresie?

 

  1. Dlaczego UE OPS nie zawiera przepisów dotyczących certyfikatów dla systemów zabezpieczających dzieci i jakie środki są przewidziane w celu zapewnienia bezpieczeństwa niemowląt i małych dzieci na pokładzie samolotów?

 

  1. W jakim stopniu obowiązujące uregulowania UE OPS (dodatkowe pasy) są zgodne z zasadą równej ochrony i zakazu dyskryminacji w stosunku do wszystkich pasażerów, w tym niemowląt i dzieci?

 

  1. Czy właściwym rozwiązaniem mogłoby być wprowadzenie obowiązkowych przepisów dotyczących bezpiecznych siedzeń dla dzieci, łącznie z odpowiednią certyfikacją, tak jak ma to miejsce w przypadku samochodów?

 

 

Przedłożone: 26.06.2008

Przekazane: 30.06.2008

Termin na udzielenie odpowiedzi: 07.07.2008