Parlamentsfråga - O-0075/2008Parlamentsfråga
O-0075/2008

Tekniska krav och administrativa förfaranden inom området civil luftfart (EU OPS) och användningen av fasthållningsanordningar för barn (OPS 1.730)

MUNTLIG FRÅGA MED DEBATT O-0075/08
i enlighet med artikel 108 i arbetsordningen
från Eva Lichtenberger för utskottet för transport och turism
till kommissionen

Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
O-0075/2008
Ingivna texter :
O-0075/2008 (B6-0169/2008)
Omröstningar :
Antagna texter :

Den 29 april 2008 överlämnade kommissionen till parlamentet följande förslag till åtgärder som antagits inom ramen för kommittéförfarandet i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll: Förslaget till kommissionens förordning (EG) nr ... om ändring av rådets förordning (EEG) nr 3922/1991[1] om harmonisering av tekniska krav och administrativa förfaranden inom området civil luftfart (EU OPS).

 

Enligt punkt 3 i EU OPS 1.730 får man använda en fasthållningsanordning för barn, utan ytterligare specifikationer, som flygbolagets nationella myndighet kan godkänna. Säkerheten för barn under två år begränsas av att de inte har rätt till ett eget säte. Två metoder följs i praktiken:

  Ett kompletteringsbälte (s.k. loop belts) som spänner fast barnet till den vuxnes säkerhetsbälte: Resultatet av vetenskapliga undersökningar och tester som genomförts i Kanada, Australien, USA och Tyskland visar att kompletteringsbälten kan döda eller allvarligt skada barnen. Den nuvarande förordningen kan leda till att flygbolagen i allt större utsträckning kommer att använda kompletteringsbälten.

  Att ha barnet i knäet, vilket rekommenderas i Tyskland: Skydda ett barn genom att hålla det i sin famn vid en flygolycka är fysiskt omöjligt.

 

Dödsolyckor med barn framgår dock inte ännu av statistiken, eftersom man endast räknar offer vid en olycka per flygplanssäte.

 

  1. Känner kommissionen till de vetenskapliga undersökningar och tester som gjorts med kompletteringsbälten, vilka framhäver deras farliga effekter? Har kommissionen informerats om olyckor/incidenter på detta område?

 

  1. Varför innehåller EU OPS inte bestämmelser om certifierade fasthållningsanordningar för barn? Vilka åtgärder tänker kommissionen vidta för att garantera säkerheten för spädbarn och små barn ombord på flygplanen?

 

  1. Hur uppfyller de nuvarande EU OPS-bestämmelserna (kompletteringsbälten) principen om lika skydd och icke diskriminering för alla passagerare inklusive spädbarn och barn?

 

  1. Kan en lämplig lösning vara obligatoriskt tillhandahållande av korrekt certifierade barnstolar, som i bilar?

 

 

Ingiven: 26.06.2008

Vidarebefordrad: 30.06.2008

Sista svarsdag: 07.07.2008