Parlamento klausimas - O-0084/2008Parlamento klausimas
O-0084/2008

Arkties regiono valdymas pasauliniu mastu

KLAUSIMAS ŽODŽIU SU DEBATAIS O-0084/08
pagal 108 Darbo tvarkos taisyklių straipsnį
pateikė Diana Wallis, Bilyana Ilieva Raeva ir Johannes Lebech ALDE vardu
Komisijai

Procedūra : 2008/2633(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
O-0084/2008
Pateikti tekstai :
O-0084/2008 (B6-0467/2008)
Balsavimas :
Priimti tekstai :

Praėjo 20 metų nuo Michailo Gorbačiovo Murmanske pasakytos kalbos, kurioje jis paragino Arkties regiono valstybes suformuoti tikrą taikos ir vaisingo bendradarbiavimo zoną Tolimojoje šiaurėje. Per šį laikotarpį iškilo keletas svarbių ir kritinių klausimų (tarša, klimato kaita sukelianti iki šiol buvusių uždarų jūros kelių atsivėrimą, išteklių vartojimas, patvarumas, energijos tiekimo užtikrintumas, žuvų ištekliai), kurie paskatino į Šiaurės ašigalį sutelkti dėmesį. 2008 m. gegužės pabaigoje penkios su Arkties vandenynu besiribojančios šalys – Kanada, Danija, Norvegija, Rusija ir JAV patvirtino deklaraciją (Ilulissat'o deklaracija), kuria siekiama taikyti tarptautinę jūrų teisę Arkties regionui, tačiau pasisakoma prieš specialaus teisinio susitarimo Arkties regiono atžvilgiu, sudarymą. Ši deklaracija turi didelės svarbos tarptautinei bendruomenei ir visiems Arkties regione interesų turintiems veikėjams. Ši deklaracija yra ypač svarbi ES, kurios valstybių narių tarpe yra trys Arkties regiono valstybės, kitos dvejos kaimyninės valstybės yra glaudžiai su ja susijusios Europos ekonominės erdvės sutartimi, o ekonominiai, aplinkos apsaugos bei mokslinių tyrimų klausimai neleidžia ES nesidomėti Arkties regionu.

 

  1. Norint ES vykdyti aktyvesnį vaidmenį Arkties regiono atžvilgiu, o ypač saugumo, ekonominiais ir aplinkos apsaugos Tolimojoje šiaurėje klausimais, ar gali Komisija nurodyti galimus patvarios ir visapusiškos ES strategijos, skirtos šiems klausimams spręsti, elementus?

 

  1. Kadangi Arkties regionas šiuo metu nėra administruojamas jokiomis daugiašalėmis normomis ar reglamentais, nes nebuvo tikėtina, kad jis taps tinkamu navigacijai arba bus naudojamas komerciniais tikslais, ar Komisija mano, kad dabartinės Tolimosios šiaurės valdymo struktūros yra pakankamos spręsti šiuo metu kylančius bei jau egzistuojančius klausimus? Atsižvelgiant į 1950 m., kurie buvo paskelbti Tarptautiniais poliariniais metais ir šiais metais pasirašytą Pietų ašigalio sutartį, ar Komisija mano, kad sprendimu galėtų būti pvz. privalomos Arkties regiono chartijos priėmimas?

 

  1. Kadangi ES turi tiesioginių interesų Arkties regione Šiaurinės dimensijos politikos Arkties skyriumi bei įvairiose politikos srityse, pvz. energijos saugumo, klimato kaitos, laivybos arba žvejybos srityse, kaip Komisija ketina tobulinti savo politikos koordinavimą šiose srityse ir kada ji ketina suplanuoti realią holistinę Tolimosios šiaurės arkties regiono politiką?

 

 

Pateikta: 04.09.2008

Perduota: 08.09.2008

Atsakyti iki: 15.09.2008