Parlementaire vraag - O-0084/2008Parlementaire vraag
O-0084/2008

Beheer van de Noordpool in een geglobaliseerde wereld

MONDELINGE VRAAG MET DEBAT O-0084/08
ingediend overeenkomstig artikel 108 van het Reglement
van Diana Wallis, Bilyana Ilieva Raeva en Johannes Lebech, namens de ALDE-Fractie
aan de Commissie

Procedure : 2008/2633(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
O-0084/2008
Ingediende teksten :
O-0084/2008 (B6-0467/2008)
Stemmingen :
Aangenomen teksten :

Inmiddels is het meer dan 20 jaar geleden dat de toenmalige Russische premier Gorbatchjov in Moermansk de landen aan de Noordpool ertoe opriep een “echt gebied van vrede en vruchtbare samenwerking” in het hoge Noorden te vormen. In de afgelopen periode zijn er verschillende belangrijke en kritieke kwesties – vervuiling, klimaatverandering die tot de opening van tot daartoe gesloten zeewegen leidt, gebruik van grondstoffen, duurzaamheid, continuïteit van de energievoorziening, visstand – opgekomen, die de aandacht op het hoge Noorden hebben gevestigd. Eind mei 2008 hebben de vijf landen die aan de Noordpool grenzen, namelijk Canada, Denemarken, Noorwegen, Rusland en de VS, een verklaring aangenomen (de verklaring van Ilulissat), waarin de toepassing van het internationale zeerecht op de Noordpool wordt bepleit, maar de sluiting van een specifiek wettelijke overeenkomst over dit gebied wordt verworpen. Dit is van groot belang voor de internationale gemeenschap en alle potentiële actoren in het Noordpoolgebied, en met name voor de EU, die drie landen in dit gebied tot haar lidstaten telt en met twee verdere landen nauw verbonden is door de EER. Bovendien zijn er economische, ecologische en wetenschappelijke redenen die maken dat de EU zich niet onverschillig kan opstellen ten opzichte van het Noordpoolgebied.

 

  1. Als de EU een actievere rol zou moeten spelen met betrekking tot het Noordpoolgebied, en met name tot de economische, ecologische en veiligheidsaspecten in het hoge Noorden, kan de Commissie dan aangeven welke mogelijke elementen een duurzame en brede EU-strategie zou moeten bevatten om deze uitdagingen aan te gaan?

 

  1. Is de Commissie, gezien het feit dat het Noordpoolgebied momenteel niet onder multilaterale voorschriften en regels valt, daar nooit verwacht werd dat het een bevaarbare waterweg of een gebied voor commerciële exploitatie zou worden, van mening dat de huidige beheersstructuren in het hoge Noorden volstaan om de bestaande en opkomende kwesties te regelen? Is de Commissie met betrekking tot het laatste Jaar van de Pool in de jaren vijftig van de vorige eeuw dat tot de ondertekening van het Zuidpoolverdrag leidde, van mening dat bijvoorbeeld een Handvest voor de Noordpool de oplossing zou kunnen zijn?

 

  1. Hoe streeft de Commissie, gezien het feit dat de EU nu al belangen in het Noordpoolgebied heeft, via het Noordpoolhoofdstuk van het beleid inzake de noordelijke dimensie en via verschillende beleidsterreinen zoals continuïteit van de energievoorziening, klimaatverandering, maritieme aangelegenheden en visserij, ernaar de coördinatie van haar beleid op deze terreinen te verbeteren en hoe denkt zij een werkelijk alomvattend beleid voor het hoge Noorden uit te stippelen?

 

 

Ingediend: 04.09.2008

Doorgezonden: 08.09.2008

Uiterste datum beantwoording: 15.09.2008