Парламентарен въпрос - O-0085/2008Парламентарен въпрос
O-0085/2008

преразглеждане на Препоръка 2001/331/EО за определяне на минимални критерии за инспекции на околната среда в държавите-членки

ВЪПРОС С ИСКАНЕ ЗА УСТЕН ОТГОВОР, ПОСЛЕДВАН ОТ РАЗИСКВАНЕ O-0085/08
съгласно член 108 от Правилника за дейността на ЕП
от Miroslav Ouzký, от името на Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
към Комисията

Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
O-0085/2008
Внесени текстове :
O-0085/2008 (B6-0479/2008)
Гласувания :
Приети текстове :

На 14 ноември Комисията публикува съобщение (COM(2007)0707) относно преразглеждането на Препоръка 2001/331/EО за определяне на минимални критерии за инспекции на околната среда в държавите-членки. Съобщението пояснява, наред с другото, че

  информацията, предоставена от държавите-членки по отношение на това как прилагат Препоръката, е „непълна или трудна за сравняване”

  все още съществуват големи различия в начина на извършване на инспекции на околната среда от националните, регионалните и местни органи в рамките на ЕС

  обхватът на Препоръката е недостатъчно голям и не включва много от важните - дейности като Натура 2000 и контрола върху незаконни превози на отпадъци

  инспекционните планове не са изпълнени в много от случаите, а когато съществуват, често не са обществено достояние.

 

Качественото и плавно прилагане на законодателството на ЕС в областта на околната среда е от съществено значение. В противен случай очакванията на обществеността ще бъдат излъгани, а репутацията на ЕС като ефективен защитник на околната среда - подронена.

 

Може ли тогава Комисията да обясни:

 

  1. Защо желае единствено да измени Препоръката и защо не предлага да се използва препратката в Препоръката относно възможността за внасяне на предложение от страна на Комисията за директива относно инспекциите на околната среда?

 

  1. Защо вместо това предпочита частичния подход и предлага да приложи изискванията за инспекция на околната среда към всяка една от съществуващите директиви, като се има предвид, че това е процес, който изисква време?

 

  1. Защо не е подготвена да използва директива с цел дефинирането на термини като „инспекция” и „одит”, за които отчита, че се „тълкуват по различен начин от държавите-членки” във вида, в който са представени в Препоръката?

 

  1. Защо не е подготвена да превърне IMPEL в ефективен орган на ЕС за инспекция на околната среда с право да изисква сътрудничество от страна на компетентните органи на държавите-членки, тай като в крайна сметка единствено чрез създаването на такъв орган Комисията ще се освободи от зависимостта си от тези, които се опитва да контролира?

 

 

Внесен: 11.09.2008

Предаден: 15.09.2008

Краен срок за отговор: 22.09.2008