Κοινοβουλευτική ερώτηση - O-0085/2008Κοινοβουλευτική ερώτηση
O-0085/2008

Αναθεώρηση της Σύστασης 2001/331/ΕΚ σχετικά με την πρόβλεψη των ελάχιστων κριτηρίων για περιβαλλοντικούς ελέγχους στα κράτη μέλη

ΠΡΟΦΟΡΙΚΉ ΕΡΩΤΗΣΗ ΜΕ ΣΥΖΉΤΗΣΗ O-0085/08
σύμφωνα με το άρθρο 108 του Κανονισμού
υποβολή: Miroslav Ouzký, εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
προς την Επιτροπή

Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
O-0085/2008
Κείμενα που κατατέθηκαν :
O-0085/2008 (B6-0479/2008)
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Στις 14 Νοεμβρίου η Επιτροπή δημοσίευσε Ανακοίνωση .(COM(2007)707) σχετικά με την αναθεώρηση της Σύστασης 2001/331/ΕΚ αναφορικά με την πρόβλεψη των ελάχιστων κριτηρίων για περιβαλλοντικούς ελέγχους στα κράτη μέλη. Η Ανακοίνωση υπενθύμιζε μεταξύ άλλων ότι: 

- οι πληροφορίες που υποβάλλονται από τα κράτη μέλη σχετικά με το πώς εφαρμόζουν τη Σύσταση ήταν "ατελείς ή δύσκολο να συγκριθούν"

- εξακολουθούν να υφίστανται μεγάλες διαφορές στον τρόπο που διεξάγονται οι περιβαλλοντικοί έλεγχοι από τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές στην ΕΕ 

- η ακτίνα δράσης της Σύστασης είναι ανεπαρκής και δεν περιλαμβάνει πολλές σημαντικές δραστηριότητες, όπως το Natura 2000, και τον έλεγχο της παράνομης μεταφοράς αποβλήτων

- τα σχέδια επιθεώρησης δεν εκτελέστηκαν σε πολλές περιπτώσεις και, εκεί που πράγματι υπάρχουν, συχνά δεν είναι διαθέσιμα στο κοινό.

 

Έχει θεμελιώδη σημασία η ορθή και ισόρροπη εκτέλεση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ. Οτιδήποτε λιγότερο διαψεύδει τις προσδοκίες των πολιτών και υπονομεύει τη φήμη της ΕΕ ως αποτελεσματικού θεματοφύλακα του περιβάλλοντος.

 

Θα μπορούσε η Επιτροπή να εξηγήσει:

 

  1. Γιατί επιθυμεί την τροποποίηση μόνον της Σύστασης και για ποιο λόγο δεν προτείνει να ληφθεί υπόψη αναφορά στην Σύσταση σχετικά με τη δυνατότητα υποβολής πρότασης οδηγίας για τους περιβαλλοντικούς ελέγχους;
  2. Γιατί αντίθετα επέλεξε μια αποσπασματική προσέγγιση, και προτείνει να προσαρτηθούν οι απαιτήσεις περιβαλλοντικού ελέγχου στις υφιστάμενες οδηγίες μεμονωμένα- μια διαδικασία που υποχρεωτικά θα χρειασθεί χρόνο;
  3. Γιατί δεν προτίθεται να χρησιμοποιήσει οδηγία για τον ορισμό των όρων όπως "επιθεώρηση" και "έλεγχος" οι οποίοι καθ' ομολογία της "ερμηνεύονται με διαφορετικό τρόπο από τα διάφορα κράτη μέλη" όταν παρατίθενται στη Σύσταση;
  4. Γιατί δεν είναι διατεθειμένη να μετατρέψει το IMPEL (άτυπο δίκτυο για την εφαρμογή και την επιβολή του δικαίου του περιβάλλοντος) σε αποτελεσματικό όργανο της ΕΕ για την επιθεώρηση του περιβάλλοντος με το δικαίωμα να ζητεί τη συνεργασία των αρχών του κράτους μέλους, εφόσον εντέλει μόνον μέσω της δημιουργίας ενός τέτοιου οργάνου θα είναι σε θέση η Επιτροπή να παύσει να βασίζεται σε εκείνους που προσπαθεί να ελέγξει;

 

 

Κατάθεση: 11.09.2008

Διαβίβαση: 15.09.2008

Λήξη προθεσμίας: 22.09.2008