Parlamendi esitatud küsimus - O-0085/2008Parlamendi esitatud küsimus
O-0085/2008

Soovituse 2001/331/EÜ (milles sätestatakse liikmesriikides teostatava keskkonnajärelevalve miinimumnõuded) läbivaatamine

SUULINE KÜSIMUS ARUTELUGA O-0085/08
vastavalt kodukorra artiklile 108
esitaja: Miroslav Ouzký Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni nimel
Euroopa Komisjonile

Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
O-0085/2008
Esitatud tekstid :
O-0085/2008 (B6-0479/2008)
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

14. novembril avaldas komisjon teatise (KOM(2007)0707) soovituse 2001/331/EÜ (milles sätestatakse liikmesriikides teostatava keskkonnajärelevalve miinimumnõuded) läbivaatamise kohta.. Teatises on muu hulgas kirjas, et

 liikmesriikide esitatud teave selle kohta, kuidas nad soovitust rakendavad, on „puudulik või raskesti võrreldav”;

 riiklikud, piirkondlikud ja kohalikud ametiasutused ELis teostavad keskkonnajärelevalvet endiselt väga erinevalt;

 soovituse kohaldamisala on ebapiisav ja ei hõlma paljusid olulisi tegevusi, nagu Natura 2000 ja ebaseaduslike jäätmesaadetiste kontrollimine;

 järelevalvekavasid ei ole paljudel juhtudel rakendatud, ja kui need on olemas, ei ole need tihti avalikkusele kättesaadavad.

 

Oluline on ELi keskkonnaalaste õigusaktide täitmise hea ja ühtlane tagamine. Kõik alla selle petab üldsuse ootusi ja kahjustab ELi mainet keskkonna tõhusa kaitsjana.

 

Kas komisjon selgitaks seetõttu:

 

1. Miks ta soovib üksnes soovitust muuta ja miks ta ei tee ettepanekut kasutada ära soovituses sisalduvat osutust võimalusele teha ettepanek võtta vastu direktiiv keskkonnajärelevalve kohta?

 

2. Miks ta on valinud selle asemel tükkhaaval lähenemise ja teeb ettepaneku siduda keskkonnajärelevalve nõuded ühekaupa olemasolevate direktiividega – protsessi, mis võtab kindlasti aega?

 

3. Miks ta ei ole valmis kasutama direktiivi selliste mõistete nagu „järelevalve” ja „audit” määratlemiseks, mille kohta ta tunnistab, et soovituses sisalduvana „tõlgendatakse [neid] liikmesriikides erinevalt”?

 

4. Miks ta ei ole valmis muutma IMPELit tõhusaks ELi keskkonnajärelevalve jõuks, millel oleks õigus nõuda liikmesriikide ametiasutuste koostööd, kuna lõppkokkuvõttes vabaneb komisjon üksnes sellise jõu loomise kaudu tuginemisest neile, keda ta üritab kontrollida?

 

 

Esitatud: 11.09.2008

Edastatud: 15.09.2008

Vastuse tähtaeg: 22.09.2008