Parlamento klausimas - O-0085/2008Parlamento klausimas
O-0085/2008

Rekomendacijos 2001/331/EB, nustatančios minimalius aplinkosauginių tikrinimų valstybėse narėse kriterijus, persvarstymas

KLAUSIMAS ŽODŽIU SU DEBATAIS O-0085/08
pagal 108 Darbo tvarkos taisyklių straipsnį
pateikė Miroslav Ouzký Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto vardu
Komisijai

Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
O-0085/2008
Pateikti tekstai :
O-0085/2008 (B6-0479/2008)
Balsavimas :
Priimti tekstai :

2008 m. lapkričio 14 d. Komisija paskelbė komunikatą (COM(2007)0707) dėl Rekomendacijos 2001/331/EB, nustatančios minimalius aplinkosauginių tikrinimų valstybėse narėse kriterijus, persvarstymo. Komunikate inter alia nustatyta, kad:

  valstybės narės pateikė mažai informacijos apie tai, kaip jos įgyvendina Rekomendaciją, arba buvo sunku ją palyginti,

  vis dar labai skiriasi ES nacionalinių, regioninių ir vietos valdžios institucijų aplinkosauginių tikrinimų vykdymo būdai,

  Rekomendacijos taikymo sritis neatitinka reikalavimų ir į ją neįtraukta daug svarbios veiklos, tokios kaip Natura 2000, bei nelegalaus atliekų vežimo kontrolė,

  daugeliu atvejų tikrinimo planai dar nebuvo įgyvendinti, o ten, kur taikomi, jie dažniausiai neviešinami.

 

Norint pateisinti visuomenės lūkesčius ir nepakenkti ES reputacijai veiksmingai saugant aplinką, svarbu tinkamai ir nuosekliai įgyvendinti ES aplinkos apsaugos teisės aktus.

 

Ar Komisija galėtų paaiškinti šiuos klausimus:

 

  1. Kodėl Komisija nori tik iš dalies pakeisti Rekomendaciją ir kodėl Rekomendacijoje nesiūlo atkreipti dėmesį į galimybę pateikti pasiūlymą dėl direktyvos dėl aplinkosauginių tikrinimų?

 

  1. Kodėl ji laikosi dalinio požiūrio ir siūlo atskirai įtraukti aplinkos tikrinimo reikalavimus į kiekvieną galiojančią direktyvą, nors tai užims daug laiko?

 

  1. Kodėl ji nėra pasiruošusi remtis direktyva siekdama apibrėžti tokius terminus kaip „tikrinimas“ ir „kontrolė“, kuriuos, kaip ji pati pripažįsta Rekomendacijoje, valstybės narės interpretuoja skirtingai.

 

  1. Kodėl ji nėra pasiruošusi transformuoti neoficialų Europos teisės aktų vykdymo užtikrinimo institucijų tinklą (IMPEL) į veiksmingą ES aplinkos tikrinimo instituciją, kuri turėtų teisę reikalauti, kad valstybių narių valdžios institucijos bendradarbiautų, nes tik sukūrus tokią instituciją Komisija galiausiai taps nepriklausoma nuo tų, kuriuos bando kontroliuoti?

 

 

Pateikta: 11.09.2008

Perduota: 15.09.2008

Atsakyti iki: 22.09.2008