Parlamenta jautājums - O-0085/2008Parlamenta jautājums
O-0085/2008

Ieteikuma 2001/331/EK, ar ko nosaka obligātos kritērijus vides pārbaudēm dalībvalstīs, pārskatīšana

MUTISKS JAUTĀJUMS AR DEBATĒM O-0085/08
saskaņā ar Reglamenta 108. pantu
Iesniedzis Miroslav Ouzký, Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas vārdā
Komisijai

Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
O-0085/2008
Iesniegtie teksti :
O-0085/2008 (B6-0479/2008)
Balsojumi :
Pieņemtie teksti :

Komisija 2007. gada 14. novembrī publicēja Paziņojumu (COM(2007)0707) par Ieteikuma 2001/331/EK, ar ko nosaka obligātos kritērijus vides pārbaudēm dalībvalstīs, pārskatīšanu. Šajā paziņojumā cita starpā bija norādīts še turpmāk minētais:

 dalībvalstu sniegtā informācija par to, kā tās īsteno minēto ieteikumu, „nebija pilnīga vai arī tā bija grūti salīdzināma”,

 joprojām ir būtiskas atšķirības, kādā veidā ES dalībvalstu, reģionu un vietējo pašvaldību līmenī veic vides pārbaudes,

 ieteikuma darbības joma nav pašreizējai situācijai atbilstoša un neietver daudzus būtiskus pasākumus, piemēram, Natura 2000, un nelegālās atkritumu pārsūtīšanas kontroli,

 daudzkārt nav īstenoti pārbaužu plāni un, ja arī tie ir izstrādāti, tie bieži nav pieejami atklātībai.

 

Ir svarīgi ES tiesību aktus vides jomā īstenot pareizi un vienotā veidā. Ja tā nenotiek, sabiedrības cerības netiek attaisnotas, un tas mazina ES kā efektīva vides aizstāvja reputāciju.

 

Ņemot vērā minētos iemeslus, vai Komisija var atbildēt uz šādiem jautājumiem.

 

  1. Kāpēc Komisija vēlas tikai grozīt minēto ieteikumu un kāpēc tā neierosina izmantot ieteikumā norādīto iespēju iesniegt direktīvas priekšlikumu par vides pārbaudēm?

 

  1. Kāpēc Komisija ir tā vietā izvēlējusies pieeju grozīt tikai atsevišķas teksta daļas un ierosina iekļaut vides pārbaužu prasības atsevišķās spēkā esošajās direktīvās, ņemot vērā to, ka šāds process aizņems daudz laika?

 

  1. Kāpēc Komisija nav gatava izstrādāt direktīvu, lai noteiktu tādus jēdzienus kā „pārbaude” un „revīzija”, kuri, kā Komisija pati ir atzinusi, ja tie minēti ieteikumā, tad „dažādās dalībvalstīs tiek interpretēti atšķirīgi”?

 

  1. Kāpēc Komisija nav gatava pārveidot ES sadarbības tīklu vides tiesību aktu īstenošanai (IMPEL) par efektīvu ES vides pārbaudes institūciju, kam ir tiesības pieprasīt dalībvalstu iestādēm sadarboties, jo tikai pēc šādas institūcijas izveides Komisija atbrīvosies no nepieciešamības paļauties uz tiem, ko tā cenšas kontrolēt?

 

 

Iesniegts: 11.09.2008

Nosūtīts: 15.09.2008

Termiņš atbildei: 22.09.2008