Parlamentná otázka - O-0085/2008Parlamentná otázka
O-0085/2008

Revízia odporúčania 2001/331/ES, ktorým sa ustanovujú minimálne kritériá environmentálnych inšpekcií v členských štátoch

OTÁZKA NA ÚSTNE ZODPOVEDANIE S ROZPRAVOU O-0085/08
v súlade s článkom 108 Rokovacieho poriadku,
ktorú položil Miroslav Ouzký v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
Komisii

Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
O-0085/2008
Predkladané texty :
O-0085/2008 (B6-0479/2008)
Hlasovanie :
Prijaté texty :

Komisia 14. novembra zverejnila oznámenie (KOM(2007)0707) o revízii odporúčania 2001/331/ES, ktorým sa ustanovujú minimálne kritériá environmentálnych inšpekcií v členských štátoch. V oznámení sa okrem iného konštatuje, že:

  informácie poskytované členskými štátmi o tom, ako implementovali odporúčanie boli „neúplné alebo ťažko porovnateľné“,

  stále existujú veľké rozdiely v tom, ako národné, regionálne a miestne orgány v EÚ vykonávajú environmentálne inšpekcie,

  rozsah pôsobnosti odporúčania nie je primeraný a nezahrnuje mnohé dôležité aktivity, ako je program Natura 2000, ani kontrolu nelegálnej prepravy odpadu,

  v mnohých prípadoch sa neimplementovali inšpekčné plány a ak tieto plány existujú, potom často nie sú dostupné verejnosti.

 

Správne a rovnomerné presadzovanie environmentálnych právnych predpisov EÚ je veľmi dôležité. V opačnom prípade sa nenaplnia očakávania verejnosti a podrýva sa meno EÚ ako účinného ochrancu životného prostredia.

 

Môže Komisia preto vysvetliť:

 

  1. Prečo chce iba zmeniť a doplniť odporúčanie a prečo nenavrhne, aby sa pozornosť venovala zmienke v odporúčaní, ktorá hovorí o možnosti na predloženie návrhu smernice o environmentálnych inšpekciách?

 

  1. Prečo sa rozhodla pre postupné riešenie a prečo navrhuje jednotlivo zapracovať požiadavky na environmentálne inšpekcie do existujúcich smerníc, čo je časovo náročný proces?

 

  1. Prečo nechce využiť smernicu na definovanie pojmov, ako sú inšpekcia a audit, ktoré sú zakotvené v odporúčaní a ktoré si, ako sama priznáva, členské štáty vysvetľujú rozličnými spôsobmi?

 

  1. Prečo nechce pretransformovať IMPEL (Sieť Európskej únie pre implementáciu a presadzovanie environmentálnych právnych predpisov) na účinnú orgán EÚ na environmentálne inšpekcie s právom požadovať spoluprácu orgánov členských štátov, pretože koniec koncov iba na základe vytvorenia tohto orgánu sa Komisia nebude musieť ďalej spoliehať na tie subjekty, ktoré sa snaží kontrolovať?

 

 

Predložené: 11.09.2008

Postúpené: 15.09.2008

Termín pre odpoveď: 22.09.2008