Pytanie poselskie - O-0095/2008Pytanie poselskie
O-0095/2008

Demokracja, prawa człowieka i nowa umowa o partnerstwie i współpracy  UE/Wietnam

PYTANIE USTNE WYMAGAJĄCE DEBATY O-0095/08
zgodnie z art. 108 Regulaminu
skierowane przez: Marco Cappato oraz Marco Pannellaw imieniu grupy politycznej ALDE
do Rady

Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
O-0095/2008
Teksty złożone :
O-0095/2008 (B6-0473/2008)
Głosowanie :
Teksty przyjęte :

 mając na uwadze, że w listopadzie 2007 r., podczas wizyty przewodniczącego Komisji Europejskiej, Jose Manuela Barroso, rozpoczęto negocjacje w sprawie nowej umowy o partnerstwie i współpracy UE/Wietnam, oraz że pierwsza runda negocjacji odbyła się w lipcu 2008 r.,

 

 mając na uwadze, że kolejna runda negocjacji odbędzie się w Hanoi w dniach 20 i 21 października 2008 r.,

 

 mając na uwadze, że obecna umowa o współpracy obejmuje klauzulę dotyczącą praw człowieka, w ramach której art. 1 stanowi, że „poszanowanie praw człowieka i zasad demokratycznych jest podstawą współpracy między Umawiającymi się Stronami i postanowień niniejszej Umowy, oraz stanowi jej istotny element”;

 

 mając na uwadze, że Socjalistyczna Republika Wietnamu jest państwem jednopartyjnym pozostającym pod kontrolą Komunistycznej Partii Wietnamu, która sprawuje również pełną kontrolę nad związkami zawodowymi, stowarzyszeniami, organizacjami religijnymi i mediami,

 

 mając na uwadze, że stwierdzono systematyczne łamanie praw człowieka i praw obywatelskich w Wietnamie, zwłaszcza wobec mniejszości etnicznych, takich jak Montagnards (Degar) oraz nieuznawane organizacje religijne, jak Zjednoczony Kościół Buddyjski oraz że według znaczących organizacji pozarządowych w ciągu ostatnich 18 miesięcy co najmniej 26 dysydentów politycznych zostało skazanych na karę więzienia;

 

 mając na uwadze, że Wietnam jest państwem, w którym utrzymywana jest kara śmierci; oraz że w ostatnich kilku latach liczba przypadków wykonania kary śmierci wzrosła, a w 2008 r. co najmniej 83 osoby zostały skazane na karę śmierci, w tym 14 kobiet;

 

Czy Rada podejmuje inicjatywy, a jeżeli tak, to jakie, w celu zapewnienia, że negocjacje w sprawie nowej umowy o partnerstwie i współpracy doprowadzą do konkretnych postępów w zakresie poszanowania praw człowieka i ustanowienia demokracji w Wietnamie?

 

Jakie wymierne postępy uważane są przez Radę za niezbędne do wypracowania umowy, która byłaby zadowalająca również pod względem demokracji i praw człowieka?

 

 

Przedłożone: 23.09.2008

Przekazane: 24.09.2008

Termin na udzielenie odpowiedzi: 15.10.2008