Parlamentní otázka - O-0100/2008Parlamentní otázka
O-0100/2008

  Údaje jmenné evidence cestujících (PNR) na úrovni EU

  OTÁZKA K ÚSTNÍMU ZODPOVĚZENÍ S ROZPRAVOU O-0100/08,
  kterou podle článku 108 jednacího řádu
  pokládají Sophia in 't Veld, Martine Roure, Philip Bradbourn a Sylvia-Yvonne Kaufmann za Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
  Komisi

  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  O-0100/2008
  Předložené texty :
  O-0100/2008 (B6-0476/2008)
  Hlasování :
  Přijaté texty :

  Údaje jmenné evidence cestujících jsou údaje, jež byly původně shromažďovány pro komerční účely, zatímco nyní slouží ke stále většímu počtu bezpečnostních účelů (jako jsou např. bezpečnost letecké dopravy, kontrola přistěhovalectví, daňové podvody, praní peněz, prevence terorismu a trestné činnosti a prevence přenosných nemocí atd.), jak to zavedly po září roku 2001 Spojené státy, Kanada, Austrálie a později také Spojené království, Francie a Dánsko. Proto jsou tyto účely a příslušné podmínky pro nakládání s údaji v různých zemích různé a procházejí neustále vývojem. Vezmeme-li v úvahu, že EU a její členské státy by si měly zachovat tradici otevřených zemí a zajistit volný pohyb osob mezi jednotlivými státy, jak stanoví čl. 12 odst. 2 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech z roku 1966, může Komise:

   

  1. pokud jde o efektivitu: předložit průkazné materiály (a informace o míře chybovosti) o rozsáhlém shromažďování a využívání údajů PNR všech cestujících (zejména o automatizovaných metodách analýzy, jako jsou profilování a náhodné vyhledávání informací, prověřování údajů PNR prostřednictvím ukazatelů rizikovosti) v boji proti terorismu, a to vzhledem k tomu, že dosud nebyl žádný z již existujících systémů řádně vyhodnocen?

   

  2. pokud jde o omezení účelu: uvést jasně a srozumitelně (čl. 8 Evropské úmluvy o lidských právech), k jakým účelům by měly být shromažďovány údaje PNR na úrovni EU; předložit mimoto průkazné materiály o vhodnosti využívání údajů PNR k jiným účelům, než je boj proti terorismu, jako jsou např. problematika obchodování s drogami, přistěhovalectví nebo veřejného zdraví?

   

  3. pokud jde o subsidiaritu: prokázat, že je zapotřebí učinit kroky na úrovni EU, a proč nelze dosáhnout shromažďování a používání údajů PNR na úrovni členských států? Jestliže prokazatelně existuje potřeba učinit kroky na úrovni EU, proč se Komise raději rozhodla stanovit členským státům povinnost shromažďovat a používat údaje PNR, než vytvořit skutečný systém na úrovni EU? Souhlasí Komise s názorem, že směsice 27 systémů na úrovni jednotlivých států nemá pro Evropu žádný přínos a vytváří právní nejistotu ve vztahu k občanům a leteckým dopravcům?

   

  4. pokud jde o synergické efekty a celkovou strukturu: vysvětlit, jak shromažďování a používání údajů PNR na úrovni EU zapadá do konzistentní strategie a jakou má návaznost na další (předpokládaná) opatření EU sloužící k ochraně hranic, jako jsou např. předběžné informace o cestujících (API), systém evidence vstupu a vycestování (Entry-Exit), elektronický systém cestovních povolení (ESTA), biometrické údaje v pasech a vízech, systémy SIS a VIS a vnitrostátní systémy ochrany hranic, např. britský „e-borders/Semaphore“?

   

  5. pokud jde o právní jistotu: vysvětlit, jak mohou být údaje PNR užívány pro jiné účely než politiku zaměřenou na potírání trestné činnosti (např. bezpečnost letecké dopravy, ostraha hranic, spolupráce v rámci Schengenské dohody, nelegální migrace a ochrana zdraví) bez právního základu Společenství (viz čl. 47 Smlouvy o EU a stanovisko právní služby Rady)?

   

  6. pokud jde o demokratickou kontrolu: vysvětlit jakým způsobem bude zajištěna plná parlamentní kontrola na evropské a vnitrostátní úrovni a vysvětlit rovněž, jak budou orgány pro ochranu údajů vykonávat kontrolu nad tímto systémem?

   

   

  Předložení: 08.10.2008

  Postoupení: 10.10.2008

  Platné do: 17.10.2008