Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : O-0100/2008

Esitatud tekstid :

O-0100/2008 (B6-0476/2008)

Arutelud :

PV 20/10/2008 - 15
CRE 20/10/2008 - 15

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :


Parlamendi esitatud küsimused
PDF 39kWORD 25k
8. oktoober 2008
O-0100/2008

SUULINE KÜSIMUS ARUTELUGA O-0100/08

vastavalt kodukorra artiklile 108

esitaja: Sophia in 't Veld, Martine Roure, Philip Bradbourn ja Sylvia-Yvonne Kaufmann Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjoni nimel

Euroopa Komisjonile


  Teema: ELi reisijate isikuandmed

 Vastus täiskogul 

Reisijate isikuandmed (PNR) on andmed, mida algselt koguti ärilistel eesmärkidel, kuid nüüd üha enam ohutusega seotud eesmärkidel (nt lennundusjulgestus, sisserände kontroll, maksupettused, rahapesu, terrorismi ja kuritegude ennetamine, nakkushaiguste ennetamine jne), nagu seda on alates 2001. aasta septembrist teinud USA, Kanada, Austraalia ning hiljem Ühendkuningriik, Prantsusmaa ja Taani. Seetõttu erinevad need põhjused ja vastavad tingimused andmete töötlemiseks riigiti ning arenevad pidevalt edasi. Pidades meeles, et EL ja tema liikmesriigid peaksid säilitama oma avatud riikide traditsiooni ning tagama isikute riikidevahelise vaba liikumise, nagu on sätestatud 1966. aasta kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti artikli 12 lõikes 2, kas komisjon võib:

 

1. tõhususe suhtes: esitada tõendid kõikide reisijate isikuandmete massilise kogumise ja kasutamise kohta (eriti automatiseeritud analüüsimeetodite puhul, nagu profiilide koostamine, andmete hankimine ja reisijate isikuandmete võrdlemine riskinäitajatega) võitluseks terrorismiga (ja esitada andmete veamäära) eeldusel, et ühtegi olemasolevat kava ei ole tänaseni piisavalt hinnatud?

 

2. eesmärkide piiritlemise suhtes: väljendada selgelt ja täpselt (inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni artikkel 8), mis eesmärkidel tuleks reisijate isikuandmeid ELi tasandil koguda; esitada lisaks sellele tõendid reisijate isikuandmete sobivuse kohta muudeks eesmärkideks kui terrorismivastane võitlus, nagu uimastitega kaubitsemine, sisseränne või avaliku tervishoiu küsimused?

 

3. subsidiaarsuse suhtes: näidata vajadust ELi algatuse järele selles valdkonnas, ning miks ei või liikmesriigid teostada reisijate isikuandmete kogumist ja kasutamist? Kas eksisteerib selge vajadus ELi tegevuse järele, miks otsustab komisjon panna üksnes liikmesriikidele kohustuse koguda ja kasutada reisijate isikuandmeid, selle asemel, et luua reaalne ELi tegevuskava? Kas komisjon nõustub, et 27 riikliku režiimi kogumil ei ole Euroopa lisandväärtust ning see paneb kodanikud ja lennuettevõtjad õiguslikult ebakindlasse olukorda?

 

4. sünergia ja üldise ülesehituse suhtes: selgitada, kuidas sobib reisijate isikuandmete kogumine ja kasutamine ELi tasandil ühtse strateegiaga ning on seotud teiste (planeeritud) ELi piirivalvemeetmetega, nagu eelteabega reisijate kohta (API), riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemiga (Entry-Exit), elektroonilise reisivolitussüsteemiga (ESTA), biomeetriliste andmetega passides ja viisades, Schengeni infosüsteemiga (SIS), viisainfosüsteemiga (VIS), ning piirikaitsekavadega, nagu Ühendkuningriigi e-piiride/semaforisüsteemiga?

 

5. õiguskindluse suhtes: selgitada, kuidas võiks reisijate isikuandmeid kasutada ilma ühenduse õigusliku aluseta (vt Euroopa Liidu lepingu artiklit 47 ja nõukogu õigusteenistuse arvamust) muudel eesmärkidel kui kriminaalpoliitika (nt lennundusjulgestus, piirikontroll, Schengeni koostöö, ebaseaduslik sisseränne või tervise kaitse)?

 

6. demokraatliku kontrolli suhtes: selgitada, kuidas tagatakse täielik parlamentaarne kontroll Euroopa ja riikliku tasandil, ning selgitada samuti, kuidas andmekaitseasutused teostavad kontrolli süsteemi üle.

 

 

Esitatud: 08.10.2008

Edastatud: 10.10.2008

Vastuse tähtaeg: 17.10.2008

 

Keel, milles küsimus esitati: EN 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika