Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : O-0100/2008

Ingediende teksten :

O-0100/2008 (B6-0476/2008)

Debatten :

PV 20/10/2008 - 15
CRE 20/10/2008 - 15

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Parlementaire vragen
PDF 42kWORD 26k
8 oktober 2008
O-0100/2008

MONDELINGE VRAAG MET DEBAT O-0100/08

ingediend overeenkomstig artikel 108 van het Reglement

van Sophia in 't Veld, Martine Roure, Philip Bradbourn en Sylvia-Yvonne Kaufmann, namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

aan de Commissie


  Betreft: PNR-gegevens EU

 Antwoord plenaire 

Oorspronkelijk werden PNR-gegevens verzameld voor commerciële oogmerken, terwijl ze nu steeds meer worden gebruikt voor veiligheidsdoeleinden (zoals beveiliging in de luchtvaart, immigratiecontrole, fiscale fraude, witwassen van geld, preventie van terrorisme en criminaliteit en voorkoming van overdraagbare ziekten, etc.); daartoe zijn sinds september 2001 door de VS, Canada, Australië en meer recentelijk door het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Denemarken een aantal maatregelen geïntroduceerd. De doeleinden waarvoor de data worden gebruikt en de daaraan verbonden voorwaarden voor gegevensverwerking verschillen derhalve van land tot land en zijn voortdurend in ontwikkeling. Kan de Commissie daarom, rekening houdend met het feit dat de EU en haar lidstaten hun traditie als open landen moeten zien te handhaven en de vrijheid van grensoverschrijdend verkeer van personen, zoals die voortvloeit uit artikel 12.2 van het uit 1966 daterende Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, de volgende vragen beantwoorden:

 

1. Ten aanzien van de doelmatigheid: beschikt zij over bewijzen (met bijbehorende foutenmarges) dat het massaal verzamelen en het gebruik van PNR-gegevens van alle passagiers (met name bij gebruikmaking van geautomatiseerde analysemethoden zoals profilering en datamining waarbij PNR-gegevens worden geanalyseerd aan de hand van risico-indicatoren) in de strijd tegen het terrorisme resultaten oplevert, gezien het feit dat tot op heden geen van de bestaande regelingen adequaat is geëvalueerd?

 

2. Ten aanzien van de afbakening van de gestelde doeleinden: kan zij in duidelijke en precieze termen (artikel 8 van het EVRM) aangeven voor welke doeleinden PNR-gegevens op EU-niveau moeten worden verzameld en bovendien het bewijs leveren dat de bewuste PNR-gegevens geschikt zijn voor andere doeleinden dan terrorismebestrijding, zoals het tegengaan van drugshandel, immigratie- of volksgezondheidsproblemen?

 

3. Ten aanzien van de subsidiariteitsaspecten: kan zij de noodzaak aantonen van een EU-initiatief en aangeven waarom het verzamelen en het gebruik van PNR-gegevens niet kan plaatsvinden op lidstaatniveau? Als er al een aantoonbare noodzaak voor EU-optreden zou zijn, waarom kiest de Commissie er dan voor om alleen voor de lidstaten de verplichting in te voeren om PNR-gegevens te verzamelen en te gebruiken in plaats van een echte EU-regeling op te zetten? Vindt de Commissie ook niet dat het instellen van een lappendeken van 27 nationale regelingen geen toegevoegde waarde voor Europa heeft en voor burgers en vervoermaatschappijen alleen maar rechtsonzekerheid creëert?

 

4. Ten aanzien van de synergie en de algehele opzet: kan zij uitleggen hoe het verzamelen en gebruiken van PNR-gegevens op EU-niveau past in een consistente strategie en hoe het zich verhoudt tot andere (beoogde) communautaire grensbeveiligingsmaatregelen zoals API, Entry-Exit, ESTA, opneming van biometrische gegevens in paspoorten en visa, SIS, VIS, en nationale grensbewakingsregelingen zoals het Britse e-borders/Semaphore-systeem?

 

5. Ten aanzien van de rechtszekerheid: kan zij uitleggen hoe PNR-gegevens moeten worden gebruikt voor andere doeleinden dan criminaliteitsbestrijding (zoals de beveiliging van de luchtvaart, grenscontroles, de samenwerking in het kader van Schengen, illegale migratie en bescherming van de gezondheid), zonder dat er sprake is van een communautaire rechtsgrondslag (zie artikel 47 van het VEU en het desbetreffende advies van de Juridische Dienst van de Raad)?

 

6. Ten aanzien van het democratisch toezicht: kan zij uitleggen hoe op Europees en nationaal niveau volledige parlementaire controle zal worden gewaarborgd en hoe de gegevensbeschermingsinstanties controle op het systeem zullen uitoefenen?

 

 

Ingediend: 08.10.2008

Doorgezonden: 10.10.2008

Uiterste datum beantwoording: 17.10.2008

 

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN 
Juridische mededeling - Privacybeleid