Pytanie poselskie - O-0100/2008Pytanie poselskie
O-0100/2008

PYTANIE USTNE WYMAGAJĄCE DEBATY O-0100/08
zgodnie z art. 108 Regulaminu
skierowane przez: Sophia in 't Veld, Martine Roure, Philip Bradbourn oraz Sylvia-Yvonne Kaufmann w imieniu Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
do Komisji

Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
O-0100/2008
Teksty złożone :
O-0100/2008 (B6-0476/2008)
Głosowanie :
Teksty przyjęte :

Początkowo dane PNR gromadzono w celach komercyjnych, teraz jednak wykorzystuje się je w coraz większym stopniu do celów związanych z bezpieczeństwem (takich jak bezpieczeństwo w lotnictwie, kontrola imigracji, oszustwa podatkowe, pranie pieniędzy, walka z terroryzmem i przestępczością, zapobieganie chorobom zakaźnym itd.), jak po atakach z 11 września 2001 r. zaczęły to robić Stany Zjednoczone, Kanada i Australia, a od niedawna również Zjednoczone Królestwo, Francja i Dania. Dlatego też cele te i związane z nimi warunki przetwarzania danych różnią się i podlegają ciągłym zmianom w poszczególnych krajach. Czy pamiętając, że UE i jej państwa członkowskie powinny podtrzymać tradycję krajów otwartych i zapewnić swobodę transgranicznego przepływu osób ustanowioną w art. 12.2 Międzynarodowego paktu praw obywatelskich i politycznych z 1966 r., Komisja może:

 

1. W odniesieniu do skuteczności: przedstawić dowody (i wskaźnik błędów) zasadności masowego gromadzenia i wykorzystywania danych PNR wszystkich pasażerów (a szczególnie automatycznych metod analizy, takich jak profilowanie, eksploracja danych czy analiza danych PNR pod kątem wskaźników ryzyka) w walce z terroryzmem, biorąc pod uwagę fakt, że żaden z istniejących systemów nie został dotychczas odpowiednio oceniony?

 

2. W odniesieniu do ograniczenia celów wykorzystania: stwierdzić jasno i precyzyjnie (art. 8 EKPCz), do jakich celów należy gromadzić dane PNR na poziomie UE? Ponadto przedstawić dowody przydatności danych PNR do celów innych niż walka z terroryzmem, takich jak na przykład zwalczanie handlu narkotykami, imigracja czy kwestie dotyczące zdrowia publicznego?

 

3. W odniesieniu do zasady pomocniczości: uzasadnić potrzebę inicjatywy na poziomie UE i wyjaśnić, dlaczego gromadzeniem i wykorzystywaniem danych PNR nie mogą zajmować się państwa członkowskie? Skoro zachodzi wyraźna potrzeba działań na szczeblu UE, dlaczego Komisja zdecydowała się tylko na wprowadzenie obowiązku gromadzenia i wykorzystywania danych PNR przez państwa członkowskie, zamiast stworzyć rzeczywisty system unijny? Czy Komisja zgadza się ze stwierdzeniem, że zlepek 27 krajowych systemów nie ma żadnej wartości dodanej dla Europy i powoduje stan niepewności prawnej obywateli i przewoźników?

 

4. W odniesieniu do synergii i ogólnej charakterystyki: wyjaśnić, w jaki sposób można pogodzić gromadzenie i wykorzystywanie danych PNR na poziomie UE ze spójną strategią i powiązać z innymi (przewidywanymi) unijnymi środkami bezpieczeństwa na granicach, takimi jak API, system wjazd-wyjazd, elektroniczny system zezwoleń na podróż (ESTA), dane biometryczne w paszportach i wizach, SIS, VIS oraz takimi krajowymi systemami ochrony granic, jak brytyjski projekt e-Borders/Semaphore?

 

5. W odniesieniu do pewności prawnej: wyjaśnić, jak można wykorzystywać dane PNR do celów innych niż walka z przestępczością (takich jak bezpieczeństwo w lotnictwie, kontrole graniczne, współpraca w ramach systemu Schengen, nielegalna imigracja i ochrona zdrowia) nie dysponując wspólnotową podstawą prawną (zob. art. 47 TUE i opinię służby prawnej Rady)?

 

6. W odniesieniu do kontroli demokratycznej: wyjaśnić, w jaki sposób zagwarantowana zostanie pełna kontrola parlamentarna na szczeblu europejskim i krajowym i jak organy ochrony danych będą sprawowały kontrolę nad systemem? 

 

 

Przedłożone: 08.10.2008

Przekazane: 10.10.2008

Termin na udzielenie odpowiedzi: 17.10.2008