Парламентарен въпрос - O-0102/2008Парламентарен въпрос
O-0102/2008

Преразглеждане на съобщението за радио- и телевизионно разпространяване - държавна помощ за публично радио- и телевизионно разпространяване

ВЪПРОС С ИСКАНЕ ЗА УСТЕН ОТГОВОР, ПОСЛЕДВАН ОТ РАЗИСКВАНЕ O-0102/08
съгласно член 108 от Правилника за дейността на ЕП
от Cornelis Visser, Ivo Belet и Ruth Hieronymi, от името на Комисия по култура и образование
към Комисията

Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
O-0102/2008
Внесени текстове :
O-0102/2008 (B6-0495/2008)
Гласувания :
Приети текстове :

Според члена на Комисията по въпросите на конкуренцията, Neelie KROES, съобщението за радио- и телевизионно разпространяване от 2001 г. дава ценна насока на медийните дружества, публичните радио- и телевизионни разпространители и държавите-членки. Въпреки това тя счита, че е възможно ползотворно подобряване на съобщението, с цел да се увеличи прозрачността и правната сигурност.

 

В реч по време на семинара относно радио- и телевизионно разпространяване, проведен в Страсбург (Страсбург, 17 юли 2008 г.), г-жа KROES определи насоките за преразглеждане на съобщението за радио- и телевизионно разпространяване:

 по-добра оценка на пазарното въздействие на държавната помощ върху новите медии;

 въвеждане на по-ефективен контролен механизъм в новото медийно пространство;

 по-добро определяне на обществената мисия на публичните радио- и телевизионни разпространители, когато навлизат в пазарите на новите медии.

 

Като се има предвид, че публичната услуга радио- и телевизионно разпространяване играе съществена роля по отношение на културното и лингвистично многообразие, улеснява медийния плурализъм, предоставя на обществеността висококачествени програми и по принцип отговаря на културните, социалните и демократичните нужди на обществото, ние подчертаваме, че Европейския парламент трябва да бъде включен в текущия процес по преразглеждане на съобщението за радио- и телевизионно разпространяване.

 

1. По какъв начин конкретно Комисията ще включи Европейския парламент в преразглеждането на съобщението за радио- и телевизионно разпространяване?

 

2. Съвместимо ли е изискването за ex ante оценка с правомощията на Комисията съгласно Договора за ЕС, и по-конкретно с Протокола от Амстердам, както и с общностното право относно услугите от общ интерес?

 

3. Представлява ли ex ante оценката ненужна административна и финансова тежест за държавите-членки и публичните радио- и телевизионни разпространители?

 

4. В обществен интерес ли е да се вземат под внимание съществуващите пазарни оферти и интереси на търговските медии, като същевременно се определя обхватът на задачите и дейността на публичните радио- и телевизионни разпространители?

 

5. Кои са следващите стъпки в преразглеждането на съобщението за радио- и телевизионно разпространяване? Кога Европейският парламент може да очаква първия проект на съобщението?

 

 

Внесен: 10.10.2008

Предаден: 14.10.2008

Краен срок за отговор: 21.10.2008