Κοινοβουλευτική ερώτηση - O-0102/2008Κοινοβουλευτική ερώτηση
O-0102/2008

Αναθεώρηση της Ανακοίνωσης για τις ραδιοτηλεοπτικές μεταδόσεις - κρατικές ενισχύσεις για τις δημόσιες υπηρεσίες ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων

ΠΡΟΦΟΡΙΚΉ ΕΡΩΤΗΣΗ ΜΕ ΣΥΖΉΤΗΣΗ O-0102/08
σύμφωνα με το άρθρο 108 του Κανονισμού
υποβολή: Cornelis Visser, Ivo Belet και Ruth Hieronymi, εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας
προς την Επιτροπή

Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
O-0102/2008
Κείμενα που κατατέθηκαν :
O-0102/2008 (B6-0495/2008)
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Η ανακοίνωση για τις ραδιοτηλεοπτικές μεταδόσεις του 2001 εγγυάται, κατά την κρίση της αρμόδιας για τον ανταγωνισμό Επιτρόπου κ. Neelie KROES, πολύτιμη καθοδήγηση των εταιρειών μέσων ενημέρωσης, των δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών φορέων και των κρατών μελών. Ωστόσο, η Επίτροπος πιστεύει ότι ενδέχεται να μπορούν να επέλθουν ουσιαστικές βελτιώσεις στην εν λόγω ανακοίνωση, ούτως ώστε να αυξηθεί η διαφάνεια και η νομική σαφήνειά της.

 

Στην εισήγησή της στο σεμινάριο του Στρασβούργου για τις ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες (Στρασβούργο, 17 Ιουλίου 2008), η κ. KROES καθόρισε τις κατευθυντήριες γραμμές για την αναθεώρηση της ανακοίνωσης για τις ραδιοτηλεοπτικές μεταδόσεις:

 καλύτερη εκτίμηση του αντίκτυπου που έχουν στην αγορά οι κρατικές ενισχύσεις στα νέα μέσα ενημέρωσης

 καθιέρωση αποτελεσματικότερων μηχανισμών ελέγχου στο νέο περιβάλλον των μέσων ενημέρωσης

 σαφέστερος καθορισμός της δημόσια αποστολής των ραδιοτηλεοπτικών φορέων κατά την είσοδό τους σε νέες αγορές μέσων ενημέρωσης.

 

Δεδομένου ότι οι δημόσιες υπηρεσίες ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στο πλαίσιο της πολιτισμικής και γλωσσικής πολυμορφίας, εφόσον διευκολύνουν την πολυμορφία των μέσων ενημέρωσης, παρέχουν στο κοινό προγράμματα υψηλής ποιότητας και ανταποκρίνονται γενικότερα στις πολιτισμικές, κοινωνικές και δημοκρατικές ανάγκες της κοινωνίας, τονίζουμε το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να μετέχει στη σημερινή διαδικασία της αναθεώρησης της ανακοίνωσης για τις ραδιοτηλεοπτικές μεταδόσεις.

 

1. Με ποιο τρόπο σκοπεύει η Επιτροπή να επιτύχει τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου στην αναθεώρηση της ανακοίνωσης για τις ραδιοτηλεοπτικές μεταδόσεις;

 

2. Είναι άραγε συμβατή η απαίτηση της εκ των προτέρων αξιολόγησης με τις αρμοδιότητες που αναθέτει στην Επιτροπή η Συνθήκη ΕΕ, και ιδίως με το Πρωτόκολλο της Συνθήκης του Άμστερνταμ και την κοινοτική νομοθεσία που διέπει τις υπηρεσίες κοινής ωφελείας;

 

3. Συνεπάγεται άραγε η εκ των προτέρων αξιολόγηση άσκοπες διοικητικές και οικονομικές επιβαρύνσεις για τα κράτη μέλη και τους δημόσιους φορείς ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών;

 

4. Δεν είναι προς το γενικό συμφέρον να λαμβάνονται υπόψη οι υφιστάμενες προσφορές της αγοράς και τα συμφέροντα των εμπορικών μέσων ενημέρωσης κατά τον καθορισμό του πεδίου αρμοδιοτήτων και δραστηριοτήτων των δημόσιων φορέων ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών;

 

5. Ποια είναι τα προσεχή στάδια της αναθεώρησης της ανακοίνωσης για τις ραδιοτηλεοπτικές μεταδόσεις; Πότε μπορεί να αναμένει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το πρώτο σχέδιο της εν λόγω ανακοίνωσης;

 

 

Κατάθεση: 10.10.2008

Διαβίβαση: 14.10.2008

Λήξη προθεσμίας: 21.10.2008