Parlamentin kysymys - O-0102/2008Parlamentin kysymys
O-0102/2008

Yleisradiotoimintaa koskevan tiedonannon tarkistaminen - julkisen yleisradiotoiminnan valtionavut

SUULLINEN KYSYMYS JOSTA KESKUSTELLAAN O-0102/08
työjärjestyksen 108 artiklan mukaisesti
esittäjä(t): Cornelis Visser, Ivo Belet ja Ruth Hieronymi, Kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan puolesta
komissiolle

Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
O-0102/2008
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
O-0102/2008 (B6-0495/2008)
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

Kilpailuasioista vastaavan komission jäsenen Nellie Kroesin mukaan vuonna 2001 annettu yleisradiotoimintaa koskeva tiedonanto sisältää arvokasta ohjeistusta media-alan yrityksille, julkisille yleisradioyhtiöille ja jäsenvaltioille. Komission jäsen katsoo kuitenkin, että tiedonantoa voidaan parantaa tarkoituksenmukaisella tavalla sen avoimuuden ja oikeusvarmuuden lisäämiseksi.

 

Strasbourgin yleisradioseminaarissa pitämässään puheessa (Strasbourg, 17. heinäkuuta 2008) komission jäsen Kroes määritteli yleisradiotoimintaa koskevan tiedonannon tarkistamisen suuntaviivoiksi seuraavat tavoitteet:

 valtionavun uusia medioita koskevien markkinavaikutusten arvioinnin parantaminen,

 tehokkaampien valvontakeinojen käyttöönotto uudessa mediaympäristössä,

 uusille mediamarkkinoille suuntaavien yleisradiotoiminnan harjoittajien julkisen tehtävän tarkempi määritteleminen.

 

Kun otetaan huomioon julkisen yleisradiotoiminnan keskeinen merkitys kulttuurisen ja kielellisen moninaisuuden kannalta ja pidetään mielessä, että se edistää tiedotusvälineiden moniarvoisuutta, tarjoaa yleisölle korkealaatuisia ohjelmia ja yleisesti ottaen vastaa yhteiskunnan kulttuurisiin, sosiaalisiin ja demokraattisiin tarpeisiin, korostamme, että Euroopan parlamentin on annettava osallistua yleisradiotoimintaa koskevan tiedonannon meneillään olevaan uudelleenarviointiprosessiin.

 

1. Kuinka konkreettisesti komissio aikoo antaa Euroopan parlamentin osallistua yleisradiotoimintaa koskevan tiedonannon uudelleenarviointiprosessiin?

 

2. Onko ennakkoarviointia koskeva vaatimus sovitettavissa yhteen komission Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja ennen muuta Amsterdamin pöytäkirjan mukaisten toimivaltuuksien sekä yleishyödyllisiä palveluita koskevan yhteisön lainsäädännön kanssa?

 

3. Merkitseekö ennakkoarvion antaminen tarpeetonta hallinnollista ja taloudellista taakkaa jäsenvaltioille ja julkisen yleisradiotoiminnan harjoittajille?

 

4. Onko yleisen edun mukaista ottaa markkinoiden nykytarjonta ja kaupallisten tiedotusvälineiden edut huomioon julkisen yleisradiotoiminnan harjoittajien tehtävien ja toiminnan laajuutta määritellessä?

 

5. Mitkä ovat yleisradiotoimintaa koskevan tiedonannon uudelleenarvioinnin seuraavat vaiheet? Milloin Euroopan parlamentti voi odottaa saavansa tutustua tiedonannon ensimmäiseen luonnosversioon?

 

 

Jätetty: 10.10.2008

Välitetty: 14.10.2008

Määräaika: 21.10.2008