Pytanie poselskie - O-0102/2008Pytanie poselskie
O-0102/2008

Przegląd komunikatu w sprawie radiofonii i telewizji - pomoc państwa dla  nadawców publicznych

PYTANIE USTNE WYMAGAJĄCE DEBATY O-0102/08
zgodnie z art. 108 Regulaminu
skierowane przez: Cornelis Visser, Ivo Belet oraz Ruth Hieronymi w imieniu Komisji Kultury i Edukacji
do Komisji

Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
O-0102/2008
Teksty złożone :
O-0102/2008 (B6-0495/2008)
Głosowanie :
Teksty przyjęte :

Zdaniem komisarz ds. konkurencji Neelie KROES komunikat w sprawie radiofonii i telewizji z 2001 r. zawiera cenne wytyczne dla spółek medialnych, nadawców publicznych i państw członkowskich. Komisarz uważa jednak, że można wprowadzić do niego użyteczne zmiany w celu zwiększenia przejrzystości i bezpieczeństwa prawnego.

 

Zwracając się do członków strasburskiego seminarium w sprawie radiofonii i telewizji (Strasburg, 17 lipca 2008 r.), Neelie KROES określiła kierunek zmian do wprowadzenia w komunikacie w sprawie radiofonii i telewizji:

 lepsza ocena wpływu pomocy państwa na rynek w sektorze nowych środków przekazu

 wprowadzenie bardziej skutecznych mechanizmów kontroli w kontekście nowych środków przekazu

 lepsze zdefiniowanie misji publicznej nadawców wkraczających na rynki nowych środków przekazu

 

Jako że publiczne nadawanie odgrywa istotną rolę w odniesieniu do różnorodności kulturowej i językowej, ułatwia osiągniecie pluralizmu mediów, dostarcza obywatelom programów wysokiej jakości oraz generalnie zaspokaja potrzeby kulturalne, społeczne i demokratyczne społeczeństw, podkreślamy, że Parlament Europejski musi uczestniczyć w trwającym procesie przeglądu komunikatu w sprawie i radiofonii i telewizji.

 

1. W jaki konkretny sposób Komisja Europejska zaangażuje Parlament Europejski w przegląd komunikatu w sprawie radiofonii i telewizji?

 

2. Czy wymóg oceny ex ante jest zgodny z kompetencjami Komisji określonymi traktacie UE, a w szczególności z Protokołem z Amsterdamu i prawodawstwem wspólnotowym w zakresie usług użyteczności publicznej?

 

3. Czy przeprowadzenie oceny ex ante łączy się z niepotrzebnym obciążeniem administracyjnym i finansowym dla państw członkowskich i nadawców publicznych?

 

4. Czy w interesie publicznym leży uwzględnienie istniejącej oferty rynkowej i interesów mediów komercyjnych przy jednoczesnym określeniu zakresu kompetencji i działania nadawców publicznych?

 

5. Jakie następne kroki zostaną podjęte w ramach przeglądu komunikatu w sprawie radiofonii i telewizji? Kiedy Parlament Europejski może spodziewać się pierwszego projektu komunikatu?

 

 

Przedłożone: 10.10.2008

Przekazane: 14.10.2008

Termin na udzielenie odpowiedzi: 21.10.2008