Parlamentsfråga - O-0104/2008Parlamentsfråga
O-0104/2008

  Läget för biodlingen

  10.10.2008

  MUNTLIG FRÅGA MED DEBATT O-0104/08
  i enlighet med artikel 108 i arbetsordningen
  från Neil Parish för utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
  till kommissionen

  Förfarande : 2008/2645(RSP)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  O-0104/2008
  Ingivna texter :
  O-0104/2008 (B6-0480/2008)
  Omröstningar :
  Antagna texter :

  Inom biodlingen i världen i allmänhet, och i Europa i synnerhet, upplever man mycket stora svårigheter med att upprätthålla ett levande bibestånd. Produktionen från bisamhällena är allvarligt hotad.

   

  Förutom detta allvarliga konstaterande måste man framhålla faran med en minskning av bipopulationen och därmed otillräcklig pollinering. Utan tambin och den pollinering som de utför kommer vi inte längre att kunna producera växter, frukt och grönsaker av den kvalitet och i den kvantitet som såväl människor som djur behöver. Vid sidan av faran som hotar de odlingar som är beroende av bina är det hela den biologiska mångfalden som står på spel.

   

  En av de främsta orsakerna till att bina dör är den stora minskningen av tillgången på pollen och nektar, som bland annat beror på användningen av modifierat och behandlat utsäde. Denna minskning skapar en obalans i binas föda och leder till en försvagning av deras immunförsvar, vilket gör dem sårbara för parasiter, sjukdomar och virus. Den fortsatta förekomsten av parasiten Varroa, ”binas aids”, och spridningen av Nosema ceranae är centrala faktorer för binas kris. Virus och svampinfektioner utgör också risker för tambina. Biodlare kan förlora upp till 50 eller rent av 80 kupor på en vinter.

   

  Den vetenskapliga forskningen om sjukdomar och botemedel är i dagsläget mycket eftersatt.

   

  Vilka åtgärder är kommissionen beredd att vidta för att

   

    utveckla forskningen kring parasiter och sjukdomar som drabbar bin,

    skapa områden för ekologisk kompensation (t.ex. mark i träda för bin), som är rika på pollen och nektar, samt buffertzoner, t.ex. längs vägkanter,

    främja de nödvändiga åtgärderna för att bekämpa riskerna med otillräcklig pollinering, dvs. ett fullständigt stopp för behandling mot parasiter under blomningen och en minskad användning av modifierat utsäde,

    kontrollera och övervaka kvaliteten på ytvattnet, eftersom bin är mycket känsliga för varje försämring av miljön,

    ge ekonomiskt stöd till biodlare i svårigheter?

   

   

  Ingiven: 10.10.2008

  Vidarebefordrad: 14.10.2008

  Sista svarsdag: 21.10.2008