Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 35kWORD 24k
15 Οκτωβρίου 2008
O-0109/2008

ΠΡΟΦΟΡΙΚΉ ΕΡΩΤΗΣΗ ΜΕ ΣΥΖΉΤΗΣΗ O-0109/08

σύμφωνα με το άρθρο 108 του Κανονισμού

υποβολή: Raül Romeva i Rueda και Angelika Beer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Tobias Pflüger, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Ģirts Valdis Kristovskis, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Elmar Brok

προς το Συμβούλιο


  Θέμα: Κώδικας Συμπεριφοράς της ΕΕ για τις εξαγωγές όπλων και η κοινή θέση που πρέπει να εγκριθεί

Παρά το γεγονός ότι το σχέδιο κοινής θέσης που θα καταστούσε τον Κώδικα Συμπεριφοράς της ΕΕ για τις εξαγωγές όπλων νομικά δεσμευτικό είναι έτοιμο ήδη από το 2005 για να εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (το κείμενο προετοιμάστηκε κατά την ολλανδική προεδρία και εγκρίθηκε από την ομάδα COARM αλλά μπλοκαρίστηκε στην COREPER αρ. αναφ. 10569/05, 28.6.2005), οι πολιτικά υποκινούμενες γαλλικές αντιρρήσεις έχουν γίνει αιτία να μην έχει πραγματοποιηθεί καμία απολύτως πρόοδος από την έναρξη της γαλλικές προεδρίας. Η γαλλική προεδρία είχε υποσχεθεί ωστόσο να μεταβάλει στάση κατά την θητεία της και να ολοκληρώσει την διαδικασία. Εντούτοις, η εν λόγω υποσχεθείσα πρόοδος δεν έχει γίνει ακόμα πραγματικότητα στα τέλη του Σεπτεμβρίου 2008. Εν τω μεταξύ, έχει ζητηθεί από το Κοινοβούλιο να αποφανθεί επί δύο σχεδίων οδηγίας που έχουν θέμα το ενδοκοινοτικό εμπόριο σχετικών με την άμυνα προϊόντων, εκ των οποίων το ένα προτείνει να απλοποιηθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις για τις μεταβιβάσεις προϊόντων αμυντικής φύσης εντός της Κοινότητας.

 

1. Προτίθεται η γαλλική προεδρία να θέσει το θέμα στην ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων προς έγκριση ή όχι, και εάν όχι, γιατί;

 

2. Συμφωνεί το Συμβούλιο ότι δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε πρόοδος όσον αφορά την έγκριση των ανωτέρω οδηγιών για όσο διάστημα ο Κώδικας Συμπεριφοράς της ΕΕ για τις εξαγωγές όπλων δεν έχει καταστεί νομικά δεσμευτικός, όπως προβλέπει το σχέδιο κοινής θέσης;

 

 

Κατάθεση: 15.10.2008

Διαβίβαση: 16.10.2008

Λήξη προθεσμίας: 06.11.2008

 

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου