Parlamentní otázka - O-0113/2008Parlamentní otázka
O-0113/2008

Opatření zaměřená na zlepšení podnikatelského prostředí pro malé a střední podniky v rámci iniciativy "Small Business Act" pro Evropu

OTÁZKA K ÚSTNÍMU ZODPOVĚZENÍ S ROZPRAVOU O-0113/08,
kterou podle článku 108 jednacího řádu
od Edit Herczogza skupinu PSE, Nicole Fontaineza skupinu PPE-DE
Radě

Postup : 2008/2669(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
O-0113/2008
Předložené texty :
O-0113/2008 (B6-0485/2008)
Hlasování :
Přijaté texty :

Vzhledem k důležitosti malých a středních podniků pro evropské hospodářství a jejich přínos ke konkurenceschopnosti a zaměstnanosti v Evropské unii, a vzhledem k tomu, že tyto podniky poskytují více než sto milionů pracovních míst, přispívají k hospodářskému růstu, jsou významným zdrojem inovací a podporují rovnost mezi ženami a muži a regionální rozvoj,

 

1. Může Rada potvrdit Evropskému parlamentu svůj záměr formálně schválit „Small Business Act“  pro Evropu na zasedání Evropské rady, aby zajistila jeho nezbytnou vysokou viditelnost a závazek členských států k dodržování jeho zásad?

 

2. Může Rada potvrdit svůj záměr zahrnout zprávy týkající se „Small Business Act“ pro Evropu jako novou, samostatnou kapitolu do výročních zpráv týkajících se programů reforem v rámci Lisabonské strategie ?

 

3. Jaká konkrétní opatření hodlá Rada přijmout, aby zajistila, že pozitivní vliv zásady „Think Small First“ (priorita  pro malé podniky) na podnikatelské prostředí povede ke skutečnému zlepšení na vnitrostátní, regionální a místní úrovni?

 

4. V kontextu krize finančních trhů hrají malé a střední podniky významnou úlohu v ochraně konkurenceschopnosti hospodářství Evropské unie. Jaká opatření hodlá Rada přijmout, aby umožnila malým a středním podnikům udržitelný přístup k finančním prostředkům?

 

 

Předložení: 27.10.2008

Postoupení: 28.10.2008

Platné do: 18.11.2008