Parlamendi esitatud küsimus - O-0113/2008Parlamendi esitatud küsimus
O-0113/2008

VKEdele parema keskkonna loomine Euroopas - väikeettevõtete õigusakt

SUULINE KÜSIMUS ARUTELUGA O-0113/08
vastavalt kodukorra artiklile 108
esitaja: Edit Herczog PSE fraktsiooni nimel, Nicole Fontaine PPE-DE fraktsiooni nimel
nõukogule

Menetlus : 2008/2669(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
O-0113/2008
Esitatud tekstid :
O-0113/2008 (B6-0485/2008)
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

Arvestades, et VKEd täidavad Euroopa majanduses tähtsat rolli ja nende panus ELi konkurentsivõimelisuse tagamisse ning tööhõivesse on suur: VKEd annavad tööd rohkem kui 100 miljonile inimesele, toetavad majanduskasvu, mõjutavad olulisel määral innovatsiooni arengut, edendavad soolist võrdõiguslikkust ja regionaalarengut.

 

1. Kas nõukogu saab Euroopa Parlamendile kinnitada, et ta kavatseb väikeettevõtete õigusakti Euroopa Ülemkogul ametlikult heaks kiita, et tagada sellele vajalik avalikkuse teravdatud tähelepanu ja akti põhimõtete järgimise siduva kohustuse kehtestamine liikmesriikidele?

 

2. Kas nõukogu saab kinnitada, et ta kavatseb lisada väikeettevõtete õigusakti käsitlevad aruanded iga-aastasesse Lissaboni reformikavasse uue eraldi peatükina?

 

3. Missuguseid konkreetseid samme kavatseb nõukogu astuda tagamaks, et põhimõtte „mõtle esmalt väikestele“ järgimise positiivne mõju ärikeskkonnale oleks riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul tasandil tõepoolest erinev?

 

4. Finantskriisi tingimustes on VKEdel ELi majanduse konkurentsivõimelisuse tagamisel täita oluline roll. Milliseid meetmeid kavatseb nõukogu võtta, et võimaldada VKEdele jätkusuutlik juurdepääs rahalistele vahenditele?

 

 

Esitatud: 27.10.2008

Edastatud: 28.10.2008

Vastuse tähtaeg: 18.11.2008