Parlamentná otázka - O-0113/2008Parlamentná otázka
O-0113/2008

O krokoch zameraných na zlepšenie prostredia pre malé a stredné podniky v Európe - iniciatíva Small Business Act (SBA)

OTÁZKA NA ÚSTNE ZODPOVEDANIE O-0113/08
v súlade s článkom 108 rokovacieho poriadku,
predkladá: Edit Herczog, v mene skupiny PSE, Nicole Fontaine, v mene skupiny PPE-DE
Rade

Postup : 2008/2669(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
O-0113/2008
Predkladané texty :
O-0113/2008 (B6-0485/2008)
Hlasovanie :
Prijaté texty :

Vzhľadom na význam malých a stredných podnikov pre európske hospodárstvo a ich podiel na zabezpečovaní konkurencieschopnosti a zamestnanosti EÚ a keďže tieto podniky poskytujú viac než 100 miliónov pracovných miest, prispievajú k ekonomickému rastu, sú významným zdrojom inovácií a podporujú rodovú rovnosť a regionálny rozvoj,

 

1. Môže Rada potvrdiť Európskemu parlamentu, že na svojom zasadnutí mieni formálne schváliť iniciatívu SBA a zabezpečiť tak jej „vysokú viditeľnosť“ a zaviazanie sa členských štátov k dodržiavaniu jej zásad?

 

2. Môže Rada potvrdiť, že mieni uvádzať správy o SBA ako novú, samostatnú, kapitolu v rámci každoročného podávania správ o lisabonskom reformnom programe?

 

3. Aké konkrétne kroky zamýšľa Rada vykonať, aby zabezpečila, že pozitívny vplyv zásady „najskôr myslieť v malom“ (Think Small First) na podnikateľské prostredie povedie na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni ku skutočnej zmene?

 

4. Malé a stredné podniky zohrávajú v kontexte krízy finančných trhov významnú úlohu, pretože zabezpečujú konkurencieschopnosť hospodárstva EÚ. Aké prijme Rada opatrenia, aby malým a stredným podnikom zabezpečila trvalo udržateľný prístup k finančným prostriedkom?

 

 

Predložené: 27.10.2008

Postúpené: 28.10.2008

Termín na zodpovedanie: 18.11.2008