Parlamentní otázka - O-0133/2008Parlamentní otázka
O-0133/2008

Pokrok dosažený v oblasti evropského prostoru svobody, bezpečnosti a práva v roce 2008

OTÁZKA K ÚSTNÍMU ZODPOVĚZENÍ S ROZPRAVOU O-0133/08,
kterou podle článku 108 jednacího řádu
pokládá Gérard Deprez za Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
Komisi

Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
O-0133/2008
Předložené texty :
O-0133/2008 (B6-0494/2008)
Hlasování :
Přijaté texty :

Na konci roku 2009 by měla Evropská rada schválit nový víceletý program pro evropský prostor svobody, bezpečnosti a práva. Deset let od zasedání v Tampere je acquis Evropské unie již rozsáhlé, ačkoli se zdá, že se celkově zaměřuje spíše na spolupráci mezi správními orgány, zejména v bezpečnostních otázkách, než na ochranu a prosazování základních práv občanů na evropské úrovni.

 

Bude Komise v tomto ohledu při práci na novém víceletém programu pro evropský prostor svobody, bezpečnosti a práva:

 

a) souhlasit s prvními doporučeními EP, která byla přijata dne 25. září 2008?

 

b) Bude souhlasit s názorem Parlamentu, že skutečným cílem evropského prostoru svobody, bezpečnosti a práva by mělo být zajištění větší ochrany základních práv a práv občanů na úrovni jednotlivých členských států i na úrovni EU, a to na základě prosazování nejvyšších možných norem, aby se občané necítili diskriminováni, ať už se nacházejí kdekoli v EU?

 

c) Předloží nové návrhy týkající se procedurálních záruk a provede na základě nedávných rozsudků Soudního dvora přezkoumání právního rámce platného pro nařízení EU, která se zabývají otázkou vytvoření tzv. „černých listin“?

 

d) Vytvoří důvěryhodný program realizace Evropského paktu pro přistěhovalectví, udělování azylu a integraci na základě zahájení trvalého dialogu s občanskou společností a národními parlamenty?

 

e) Vytvoří koherentní justiční prostor založený na lepší vzájemné informovanosti o státních systémech soudnictví, jak nedávno navrhla Rada Evropské unie, na širších opatřeních pro vzájemné uznávání dokumentů (jako je např. evropský příkaz k zajištění důkazů), na propojení sítí a služeb (jako je tomu v případě propojení trestních rejstříků) a na posílení Evropské sítě pro další vzdělávání soudců a státních zástupců?

 

f) Vypracuje plnohodnotnou strategii evropské vnitřní bezpečnosti, která by byla založena na důsledném propojení opatření zaměřených na spolupráci v rámci schengenského prostoru a na základě Prümské úmluvy, švédské iniciativy v oblasti výměny zpravodajských informací, pravidelných zpráv Europolu o hrozbách organizované trestné činnosti a na rozšíření ochrany údajů, jak je uvedeno v nedávném rámcovém rozhodnutí, a na jejíž naplňování by dohlížel Evropský parlament a parlamenty členských států?

 

g) Zapojí Evropský parlament a parlamenty členských států do práce na vytvoření transparentnější a důslednější vnější politiky týkající se evropského prostoru svobody, bezpečnosti a práva v rámci mezinárodní fór, jako je OSN, Rada Evropy a Haagská konference, a s třetími zeměmi, jako jsou Spojené státy, Rusko apod., a bude se zároveň snažit o vyjednání dohod podobných Prümské úmluvě a jednat o vydávání osob, vzájemné právní pomoci a o readmisních dohodách, zejména pokud jde o země, které nejsou smluvní stranou Ženevských úmluv?

 

h) Začlení do budoucích legislativních návrhů týkajících se prostoru svobody, bezpečnosti a práva doporučení členským státům, aby včas informovaly občany o svých platných prováděcích předpisech a o státním správním orgánu, který odpovídá za uplatňování opatření EU?

 

 

Předložení: 03.12.2008

Postoupení: 05.12.2008

Platné do: 12.12.2008