Parlamendi esitatud küsimus - O-0133/2008Parlamendi esitatud küsimus
O-0133/2008

2008. aastal saavutatud edusammud seoses Euroopa vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva alaga

SUULINE KÜSIMUS ARUTELUGA O-0133/08
vastavalt kodukorra artiklile 108
esitaja: Gérard Deprez Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjoni nimel
Euroopa Komisjonile

Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
O-0133/2008
Esitatud tekstid :
O-0133/2008 (B6-0494/2008)
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

Euroopa Ülemkogu peaks 2009. aasta lõpus võtma vastu uue mitmeaastase programmi Euroopa vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala kohta. Kümme aastat pärast Tampere Ülemkogu on Euroopa Liidu õigustik nüüd olulise mahuga, kuigi selle üldine tasakaal kipub olevat rohkem suunatud valitsustevahelisele koostööle, eriti turvalisuse küsimustes, kui  kodanike põhiõiguste kaitsele ja edendamisele Euroopa tasandil.

 

Kas komisjon seda silmas pidades ning uut mitmeaastast programmi Euroopa vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala kohta ette valmistades:

 

a) nõustub Euroopa Parlamendi 25. septembril 2008. aastal vastu võetud esimeste soovitustega?

 

b) jagab Euroopa Parlamendi arvamust, et Euroopa vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala tõeline eesmärk peaks olema põhiõiguste ja kodanike õiguste kaitse parandamine riigi ja Euroopa tasandil võimalikult kõrgete standardite edendamise teel, nii et inimesed ei tunneks end diskrimineerituna ükskõik kus ELis?

 

c) esitab taas uued ettepanekud menetluslike tagatiste kohta ning vaatab Euroopa Kohtu hiljutiste otsuste põhjal läbi nn mustade nimekirjade kehtestamist käsitlevate ELi määruste õigusliku raamistiku?

 

d) koostab usaldusväärse tegevuskava, et rakendada Euroopa sisserände, varjupaiga ja integratsiooni pakti, luues selleks pideva dialoogi kodanikuühiskonna ja riikide parlamentidega?

 

e) loob ühtse õigusalase ruumi, parandades vastastikust mõistmist riikide kohtusüsteemide vahel, nagu hiljuti pani ette nõukogu, ning tugevdades vastastikuse tunnustamise meetmeid (näiteks tõendite hankimise Euroopa määrus), võrkude ja teenuste koostalitlusvõimet (nii nagu see toimub karistusregistrite sidumisel) ja Euroopa õigusalase koolituse võrgustikku?

 

f) loob Euroopa Parlamendi ja riikide parlamentide kontrollitava täiesti iseseisva Euroopa sisejulgeoleku strateegia, sidudes ühtsesse raamistikku Schengeni ja Prümi koostöö, Rootsi algatuse luureandmete vahetamiseks, organiseeritud kuritegevuse ohtude hinnangu korrapärased aruanded Europolilt ning laiendades andmekaitset, nagu on ette nähtud äsjase raamotsusega?

 

g) kaasab Euroopa Parlamendi ja riikide parlamendid, et luua vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala läbipaistvam ja ühtsem välispoliitika selliste rahvusvaheliste foorumite raames nagu ÜRO, Euroopa Nõukogu, Haagi konverents ning selliste kolmandate riikidega nagu USA, Venemaa jne, pidades samal ajal läbirääkimisi Prüm-tüüpi lepingute, kuid ka väljaandmise ja vastastikuse õigusabi ning tagasivõtulepingute üle, eelkõige kui on tegemist riikidega, kes ei ole Genfi konventsiooni osalisriigid?

 

h) lisab järgmisesse õigusakti ettepanekusse, mis käsitleb vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanevat ala, soovituse liikmesriikidele anda kodanikele õigeaegselt teavet kohaldatavate siseriiklike rakenduseeskirjade kohta ning riikliku haldusasutuse kohta, kes vastutab ELi meetmete rakendamise eest?

 

 

Esitatud: 03.12.2008

Edastatud: 05.12.2008

Vastuse tähtaeg: 12.12.2008