Парламентарен въпрос - O-0143/2008Парламентарен въпрос
O-0143/2008

Плана за действие за градска мобилност

ВЪПРОС С ИСКАНЕ ЗА УСТЕН ОТГОВОР, ПОСЛЕДВАН ОТ РАЗИСКВАНЕ O-0143/08
съгласно член 108 от Правилника за дейността на ЕП
от Paolo Costa, от името на Комисия по транспорт и туризъм, Gerardo Galeote, от името на Комисия по регионално развитие
към Комисията

Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
O-0143/2008
Внесени текстове :
O-0143/2008 (B6-0002/2009)
Гласувания :
Приети текстове :

В Зелената книга относно градската мобилност (COM(2007)0551), както и в плана за действие в областта на логистиката на превоза на товари (COM(2007)0607) и в Съобщението относно стратегията за прилагане на интернализация на външните разходи (COM(2008)0435), Европейската комисия обяви публикуването на план за действие за градска мобилност през есента на 2008 година. Досега планът за действие все още не е публикуван.

 

Предвид малкото време преди края на настоящия законодателен мандат Комисията ще публикува ли плана за действие в близките седмици?

 

Ако не, какви са причините за това по-нататъшно забавяне?

 

 

Внесен: 17.12.2008

Предаден: 19.12.2008

Краен срок за отговор: 26.12.2008