Parlamentsfråga - O-0024/2009Parlamentsfråga
O-0024/2009

Interimsavtal om handel mellan EU och Turkmenistan

MUNTLIG FRÅGA MED DEBATT O-0024/09
i enlighet med artikel 108 i arbetsordningen
från Jan Marinus Wiersma och Erika Mann för PSE-gruppen, Daniel Caspary och Robert Sturdy för PPE-DE-gruppen, Cristiana Muscardini och Eugenijus Maldeikis för UEN-gruppen
till rådet

Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
O-0024/2009
Ingivna texter :
O-0024/2009 (B6-0019/2009)
Omröstningar :
Antagna texter :

Skulle rådet kunna ge Europaparlamentet svar på följande:

 

  1. Vilka är de konkreta orsakerna till varför rådet anser det motiverat att underteckna detta interimsavtal om handel nu?

 

  1. Varför vill rådet gå vidare i denna process givet den allmänna situationen i Turkmenistan, särskilt när det gäller mänskliga rättigheter, demokrati och religionsfrihet?

 

  1. Vilka kommentarer har rådet till de många rapporter från icke-statliga organisationer  och pålitliga källor i Turkmenistan avseende den allmänna situationen i landet?

 

  1. Vilka konkreta förbättringar kommer detta avtal att få för förbindelserna mellan EU och Turkmenistan? På vad grundar rådet sig när man tror att EU skulle kunna lyckas med att främja mänskliga rättigheter i Turkmenistan efter att ha ingått ett interimsavtal om handel? Varför tror man att ingåendet av ett sådant avtal är ett effektivare sätt för EU att främja människorättssaken i Turkmenistan?

 

  1. Vilka konkreta förbättringar kan interimsavtalet få för situationen i Turkmenistan, särskilt när det gäller respekt för mänskliga rättigheter och demokrati? Kommer partnerskaps- och samarbetsavtalet att innehålla en klar suspensionsklausul vad avser mänskliga rättigheter?

 

  1. Kommer rådet att upphäva interimsavtalet om handel när Europaparlamentet begär detta? Kommer partnerskaps- och samarbetsavtalet att innehålla en översynsklausul?

 

 

Ingiven: 13.02.2009

Vidarebefordrad: 17.02.2009

Sista svarsdag: 24.02.2009