Κοινοβουλευτική ερώτηση - O-0025/2009Κοινοβουλευτική ερώτηση
O-0025/2009

  Προσωρινή εμπορική συμφωνία μεταξύ ΕΕ και Τουρκμενιστάν

  ΠΡΟΦΟΡΙΚΉ ΕΡΩΤΗΣΗ ΜΕ ΣΥΖΉΤΗΣΗ O-0025/09
  σύμφωνα με το άρθρο 108 του Κανονισμού
  υποβολή: Jan Marinus Wiersma και Erika Mann, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Daniel Caspary και Robert Sturdy, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Cristiana Muscardini και Eugenijus Maldeikis, εξ ονόματος της Ομάδας UEN
  προς την Επιτροπή

  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  O-0025/2009
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  O-0025/2009 (B6-0020/2009)
  Ψηφοφορία :
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  Είναι η Επιτροπή σε θέση να εξηγήσει στο Κοινοβούλιο:

   

  1. Για ποιους ακριβώς λόγους κρίνει η Επιτροπή σκόπιμη την υπογραφή της προσωρινής συμφωνίας τώρα;

   

  1. Γιατί επιλέγει η Επιτροπή να δώσει συνέχεια στην διαδικασία, δεδομένης της γενικής κατάστασης που επικρατεί στο Τουρκμενιστάν και ιδίως όσων συμβαίνουν στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και της ανεξιθρησκίας;

   

  1. Πως σχολιάζει η Επιτροπή τις πολυάριθμες εκθέσεις ΜΚΟ και τις λοιπές σημαντικές φωνές στο Τουρκμενιστάν που καταγγέλλουν τη γενική κατάσταση που επικρατεί στη χώρα;

   

  1. Ποιες συγκεκριμένες βελτιώσεις αναμένεται να έχει η προσωρινή συμφωνία στη σχέση μεταξύ ΕΕ και Τουρκμενιστάν; Που αντλεί η Επιτροπή την πεποίθησή της ότι θα κατορθώσει η ΕΕ να ενισχύσει τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Τουρκμενιστάν μετά τη σύναψη της προσωρινής συμφωνίας; Για ποιους λόγους πιστεύει ότι η σύναψη μιας προσωρινής εμπορικής συμφωνίας αποτελεί τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο που διαθέτει η ΕΕ για να προαγάγει τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Τουρκμενιστάν;

   

  1. Ποιες συγκεκριμένες βελτιώσεις αναμένεται να έχει η προσωρινή συμφωνία στη κατάσταση που επικρατεί στο Τουρκμενιστάν και δη όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία; Θα συμπεριληφθεί στη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ξεκάθαρη ρήτρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων με ανασταλτική ισχύ;

   

  1. Προτίθεται η Επιτροπή να αναστείλει την προσωρινή συμφωνία εφόσον το ζητήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο; Θα συμπεριληφθεί στη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ρήτρα αναθεώρησης;

   

   

  Κατάθεση: 13.02.2009

  Διαβίβαση: 17.02.2009

  Λήξη προθεσμίας: 24.02.2009