Parlamendi esitatud küsimus - O-0067/2009Parlamendi esitatud küsimus
O-0067/2009

  Roosad veinid ja lubatud veinivalmistustavad

  SUULINE KÜSIMUS ARUTELUGA O-0067/09
  vastavalt kodukorra artiklile 108
  esitaja: Astrid Lulling, Jean-Pierre Audy, Joseph Daul, Françoise Grossetête, Véronique Mathieu, Elisabeth Morin, Margie Sudre, Oldřich Vlasák ja Dominique Vlasto PPE-DE fraktsiooni nimel, Patrick Louis IND/DEM fraktsiooni nimel, Jean Marie Beaupuy, Anne Laperrouze, Nathalie Griesbeck ja Marielle De Sarnez ALDE fraktsiooni nimel, Sergio Berlato, Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Domenico Antonio Basile, Alessandro Foglietta, Antonio Mussa, Sebastiano (Nello) Musumeci, Giovanni Robusti, Umberto Pirilli ja Salvatore Tatarella UEN fraktsiooni nimel
  Euroopa Komisjonile

  Menetluse etapid istungitel
  Dokumendi valik :  
  O-0067/2009
  Esitatud tekstid :
  O-0067/2009 (B6-0228/2009)
  Hääletused :
  Vastuvõetud tekstid :

  Veinituru ühise korralduse rakendusmäärustega seotud arutelu raames kavatseb komisjon tühistada 31. juulini 2009 kehtivad veinivalmistustavasid käsitlevad õigusaktid, et kaotada ilma päritolunimetuste või kaitstud geograafiliste tähisteta valgete ja punaste veinide segamise keelustamine roosa veini tootmiseks.

   

  Veinitootjad liikmesriikide paljudes piirkondades on viimastel aastakümnetel teinud märkimisväärseid jõupingutusi ja investeeringuid kvaliteetse, iseseisva veinina tunnustatud ja kasvavale nõudlusele vastava roosa veini väljatöötamiseks.

   

  Nimetatud jõupingutused on aidanud tasakaalustada kohalikku ja piirkondlikku majandust ning maaplaneerimist. Asjassepuutuvate piirkondade kutseala töötajad on väljendanud teiste hulgas Euroopa Parlamendile töörühma „Viinamarjakasvatus, traditsioonid ja kvaliteet” vahendusel suurt muret seoses odava roosa veini tootmist võimaldava otsuse tõsiste majanduslike, keskkonnaalaste ja tööhõivet puudutavate tagajärgedega. See meede võib kaasa tuua traditsioonilise ja segatud roosa veini segiajamise ning viia kõlvatu konkurentsini, mis võib isegi lühiajaliselt rikkuda roosa veini traditsioonilise tootmise.

   

  Võttes arvesse nimetatud muret ja ennatliku otsuse võimalikke laastavaid tagajärgi, kas komisjon kavatseb

   

  1. tühistada aprilli lõppu kavandatud kahtluse alla seatud otsuse;

   

  2. viia läbi laiaulatusliku arvamuste vahetuse valdkonna kutseala töötajatega, võttes aluseks üksikasjaliku uurimuse segamise keelustamise kaotamisest tulenevate võimalike majanduslike, sotsiaalsete ja keskkonnaalaste tagajärgede kohta;

   

  3. pakkuda valikuid Euroopa veinisektori konkurentsivõime suurendamiseks Euroopa ja kolmandate riikide turgudel, kaitstes samal sajal traditsioonilisi roosasid veine kõlvatu konkurentsi eest.

   

   

  Esitatud: 02.04.2009

  Edastatud: 06.04.2009

  Vastuse tähtaeg: 13.04.2009