Parlamentná otázka - O-0067/2009Parlamentná otázka
O-0067/2009

  Ružové vína a povolené vinárske postupy

  OTÁZKA NA ÚSTNE ZODPOVEDANIE O-0067/09
  v súlade s článkom 108 rokovacieho poriadku,
  predkladajú: Astrid Lulling, Jean-Pierre Audy, Joseph Daul, Françoise Grossetête, Véronique Mathieu, Elisabeth Morin, Margie Sudre, Oldřich Vlasák a Dominique Vlasto, v mene skupiny PPE-DE, Patrick Louis, v mene skupiny IND/DEM, Jean Marie Beaupuy, Anne Laperrouze, Nathalie Griesbeck a Marielle De Sarnez, v mene skupiny ALDE, Sergio Berlato, Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Domenico Antonio Basile, Alessandro Foglietta, Antonio Mussa, Sebastiano (Nello) Musumeci, Giovanni Robusti, Umberto Pirilli a Salvatore Tatarella, v mene skupiny UEN
  Komisii

  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  O-0067/2009
  Predkladané texty :
  O-0067/2009 (B6-0228/2009)
  Hlasovanie :
  Prijaté texty :

  V rámci diskusie o vykonávacích nariadeniach spoločnej organizácie trhu s vínom má Komisia v úmysle zrušiť texty účinné do 31. júla 2009, ktoré sa týkajú vinárskych postupov, aby sa zrušil zákaz sceľovania bielych a červených vín bez chráneného označenia pôvodu (CHOP) alebo chráneného zemepisného označenia (CHZO) na výrobu ružového vína.

   

  Vinohradníci v mnohých regiónoch členských štátov v posledných desaťročiach vyvinuli značné úsilie a výrazne investovali do výroby veľmi kvalitného ružového vína, ktoré bolo uznané za pravé víno a prispôsobené rastúcemu dopytu.

   

  Toto úsilie vytvorilo rovnováhu na miestnej a regionálnej úrovni a v rámci územného plánovania. Odborníci príslušných regiónov tlmočili o. i. prostredníctvom medziskupiny pre vinohradníctvo, tradíciu a kvalitu Európskemu parlamentu svoje silné obavy z toho, že rozhodnutie, na základe ktorého sa umožní vyrábať lacné ružové víno, bude mať závažné dôsledky v hospodárskej a ekologickej oblasti a v oblasti zamestnanosti. Toto opatrenie povedie k zamieňaniu tradičných ružových vín a scelených vín a vyvolá nekalú súťaž, ktorá poškodí, hoci aj krátkodobo, tradičnú výrobu ružových vín.

   

  Súhlasí Komisia, vzhľadom na tieto obavy a možné škodlivé následky unáhleného rozhodnutia, s tým, že:

   

  1. odloží príslušné rozhodnutie pripravované na koniec apríla;

   

  1. na základe dôkladného prieskumu možných hospodárskych, sociálnych a environmentálnych následkov zrušenia zákazu sceľovania uskutoční rozsiahlu konzultáciu s odborníkmi v tomto odvetví;

   

  1. navrhne riešenia, ktoré umožnia európskemu vinárskemu odvetviu, aby bolo konkurencieschopnejšie na európskom trhu a v tretích krajinách a zároveň ochránia tradičné ružové víno pre nekalou súťažou?

   

   

  Predložené: 02.04.2009

  Postúpené: 06.04.2009

  Termín na zodpovedanie: 13.04.2009