Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - O-0079/2009Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
O-0079/2009

Litauisk lov til beskyttelse af mindreårige mod de skadelige virkninger af offentlig information

MUNDTLIG FORESPØRGSEL MED FORHANDLING O-0079/09
jf. forretningsordenens artikel 115
af Sophia in 't Veld, Jeanine Hennis-Plasschaert, Leonidas Donskis, Gianni Vattimo og Baroness Sarah Ludford for ALDE-Gruppen, Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert og Judith Sargentini for Verts/ALE-Gruppen
til Rådet

Procedure : 2009/2632(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
O-0079/2009
Indgivne tekster :
O-0079/2009 (B7-0201/2009)
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

Den 14. juli 2009 vedtog det litauiske parlament ændringer til loven om beskyttelse af mindreårige mod de skadelige virkninger af offentlig information. Det hedder i loven, at offentlig information, der agiterer til fordel for homoseksuelle forhold og trodser familiemæssige værdier, har en skadelig indvirkning på mindreåriges udvikling. På denne måde bringes information om homoseksualitet på linje med f.eks. beskrivelser af fysisk vold, billeder af lemlæstede menneskekroppe og information, der kan tilskynde til selvmutilation eller selvmord. Loven indebærer forbud mod enhver form for information om homoseksualitet, hvis mindreårige har adgang til sådan information.

 

Litauens præsident havde nedlagt veto mod loven med den begrundelse, at dens ordlyd var vag og uklar, og anmodet parlamentet om at tage den op til fornyet overvejelse for at sikre, at den overholder de forfatningsmæssige principper om retsstatslighed, retssikkerhed og juridisk klarhed og ikke strider mod garantierne om et åbent samfund og et pluralistisk demokrati. Ikke-statslige menneskerettighedsorganisationer og medlemmer af Europa-Parlamentet har gentagne gange opfordret EU-institutionerne til at gribe ind og Seimas til at tage lovforslaget op til fornyet overvejelse, og der vil blive indgivet en appel til forfatningsdomstolen. Det forholder sig ydermere sådan, at der til efteråret vil blive behandlet ændringer til straffeloven og forvaltningsloven, hvormed formålet er at gøre fysiske eller juridiske personers handlinger på offentlige steder til fremme af homoseksualitet til kriminelle handlinger, som vil blive straffet med socialtjeneste, bøder på op til 1 500 EUR eller fængsling.

 

Har Rådet drøftet ovennævnte spørgsmål med de litauiske myndigheder? Mener Rådet ikke, at en sådan lov og sådanne lovændringer er uforenelige med menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder som fastlagt i internationale og europæiske konventioner og navnlig med ytringsfriheden, som omfatter retten til at søge, modtage og give information, og at de er uforenelige med EU's retsakter og politikker om ikkeforskelsbehandling? Mener Rådet ikke, at en sådan lov strider mod EU's charter om grundlæggende rettigheder, mod artikel 6 i EU-traktaten og mod artikel 13 i EF-traktaten, dvs. mod de grundlæggende værdier, som EU bygger på? Vil Rådet anmode Agenturet for Grundlæggende Rettigheder om at foretage en evaluering af loven og lovændringerne? Hvad vil Rådet gøre for at sikre, at Litauen opfylder sine forpligtelser i henhold til EU's traktater samt europæisk og international lov? Er det rede til om nødvendigt at iværksætte proceduren i EU-traktatens artikel 7?

 

 

Indgået: 16.07.2009

Videresendt: 17.07.2009

Besvarelsesfrist: 07.08.2009