Parlamendi esitatud küsimus - O-0079/2009Parlamendi esitatud küsimus
O-0079/2009

Leedu seadus alaealiste kaitseks avaliku teabe kahjuliku mõju eest

SUULINE KÜSIMUS ARUTELUGA O-0079/09
vastavalt kodukorra artiklile 115
esitaja: Sophia in 't Veld, Jeanine Hennis-Plasschaert, Leonidas Donskis, Gianni Vattimo ja Baroness Sarah Ludford ALDE fraktsiooni nimel, Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert ja Judith Sargentini Verts/ALE fraktsiooni nimel
nõukogule

Menetlus : 2009/2632(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
O-0079/2009
Esitatud tekstid :
O-0079/2009 (B7-0201/2009)
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

14. juulil 2009. aastal kiitis Leedu parlament heaks niisuguse seaduse muudatused, mis käsitleb alaealiste kaitset avaliku teabe kahjuliku mõju eest. Seaduses on öeldud, et „avalik teave, mis propageerib homoseksuaalseid suhteid” ja mis „seab kahtluse alla perekondlikud väärtused”, avaldab „alaealiste arengule kahjulikku mõju”. Niisugune säte võrdsustab homoseksuaalsust käsitleva teabe kehalise vägivalla kujutamise, rängalt vigastada saanud inimkeha eksponeerimise ning enesevigastamisele ja enesetapule õhutava teabega. Kõnealuse seadusega kaasneb homoseksuaalsust käsitleva mis tahes teabe keelustamine, kui see on kättesaadav alaealistele.

 

Leedu president pani kõnealusele seadusele veto, kuna see olevat koostatud ebamääraselt ja ebaselgelt, ning palus parlamendil selle uuesti läbi vaadata, tagamaks, et see on kooskõlas „põhiseadusest tulenevate õigusriigi, õiguskindluse ja õigusliku selguse põhimõtetega ega ole vastuolus avatud ühiskonna ja pluralistliku demokraatia põhimõtetega”. Inimõigustega tegelevad valitsusvälised organisatsioonid ja Euroopa Parlamendi liikmed on korduvalt palunud, et ELi institutsioonid sekkuksid ja et Leedu parlament vaataks seaduseelnõu uuesti läbi, samal ajal kui konstitutsioonikohtule esitatakse apellatsioonkaebus. Lisaks vaadatakse sügisel läbi karistus- ja haldusmenetluse seadustiku muudatused, mille kohaselt tunnistatakse kuritegelikeks era- või juriidiliste isikute teod, millega „propageeritakse homoseksuaalsust” avalikes kohtades ning mille eest karistatakse kas ühiskondliku töö, kuni 1500 euro suuruse rahatrahvi või arestiga.

 

Kas nõukogu on eespool nimetatud küsimusi Leedu ametivõimudega arutanud? Kas nõukogu ei ole arvamusel, et niisugune seadus ja asjaomased muudatused ei ole kooskõlas rahvusvahelistes ja Euroopa konventsioonides sätestatud inimõiguste ja põhivabadustega, eriti sõnavabadusega, mis hõlmab õigust otsida, saada ja levitada teavet, samuti ELi õiguse ja diskrimineerimisvastase poliitikaga? Kas nõukogu ei ole arvamusel, et niisugune seadus on vastuolus Euroopa Liidu põhiõiguste hartaga, ELi lepingu artikliga 6 ja EÜ asutamislepingu artikliga 13, st põhiväärtustega, millele EL on rajatud? Kas nõukogul on kavas paluda Euroopa Liidu Põhiõiguste Ametil kõnealust seadust ja asjaomaseid muudatusi hinnata? Mida kavatseb nõukogu teha tagamaks, et Leedu täidaks oma ELi aluslepingutest ning Euroopa ja rahvusvahelisest õigusest tulenevaid kohustusi? Kas nõukogu on vajaduse korral valmis algatama ELi lepingu artiklis 7 sätestatud menetluse?

 

 

Esitatud: 16.07.2009

Edastatud: 17.07.2009

Vastuse tähtaeg: 07.08.2009