Pytanie poselskie - O-0079/2009Pytanie poselskie
O-0079/2009

  litewskie przepisy prawne w zakresie ochrony nieletnich przed szkodliwym wpływem dostępu do informacji publicznych.

  PYTANIE USTNE WYMAGAJĄCE DEBATY O-0079/09
  zgodnie z art. 115 Regulaminu
  skierowane przez: Sophia in 't Veld, Jeanine Hennis-Plasschaert, Leonidas Donskis, Gianni Vattimo oraz Baroness Sarah Ludfordw imieniu grupy politycznej ALDE, Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert oraz Judith Sargentiniw imieniu grupy politycznej Verts/ALE
  do Rady

  Procedura : 2009/2632(RSP)
  Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
  Dokument w ramach procedury :  
  O-0079/2009
  Teksty złożone :
  O-0079/2009 (B7-0201/2009)
  Głosowanie :
  Teksty przyjęte :

  Dnia 14 lipca 2009 r. litewski parlament zatwierdził poprawki do przepisów w zakresie ochrony nieletnich przed szkodliwym wpływem dostępu do informacji publicznych. Zgodnie z tymi przepisami prawa „informacja publiczna propagująca relacje homoseksualne” i która „stoi w sprzeczności z wartościami rodzinnymi” wywiera „szkodliwy wpływ na rozwój nieletnich”. Tego rodzaju przepis stawia informacje na temat homoseksualizmu na równi z kwestiami takimi jak przedstawianie przemocy fizycznej, eksponowanie okaleczonego w okrutny sposób ludzkiego ciała oraz podawanie informacji zachęcających do samookaleczenia bądź samobójstwa. Prawo to prowadzi do zakazu publikowania wszelkich informacji dotyczących homoseksualizmu w przypadku, gdy mogą mieć do nich dostęp nieletni.

   

  Prezydent Litwy zgłosił weto w odniesieniu do omawianych przepisów prawa, jako że zostały sporządzone w sposób mało precyzyjny i niejasny, i zwrócił się do parlamentu o ponowne ich rozpatrzenie celem zagwarantowania, że będą zgodne z „konstytucyjnymi zasadami rządów prawa, pewności i jasności prawnej” i że nie będą „sprzeczne z gwarancjami otwartego społeczeństwa i pluralistycznej demokracji”. Organizacje pozarządowe zajmujące się prawami człowieka i posłowie do Parlamentu Europejskiego wielokrotnie wzywali instytucje UE do interwencji, a parlament Litwy do dokonania przeglądu projektu prawa. Do trybunału konstytucyjnego wniesiona ma zostać skarga. Ponadto na jesieni zbadane zostaną zmiany do kodeksu karnego i administracyjnego, na mocy których za przestępstwo uznaje się działania osób prywatnych bądź prawnych publicznie „propagujących homoseksualizm”, które to przestępstwo ma być karane pracami publicznymi bądź grzywną w wysokości do 1500 euro, lub też aresztem.

   

  Czy Rada omówiła z władzami Litwy omówione wyżej kwestie? Czy Rada nie uważa, że takie prawo i poprawki są niezgodne z prawami człowieka oraz podstawowymi wolnościami, którym hołdują międzynarodowe i europejskie konwencje, a w szczególności z zasadą wolności słowa ─ która obejmuje prawo do poszukiwania, otrzymywania oraz przekazywania informacji, i że jest to niezgodne z prawem i polityką UE w dziedzinie zwalczania dyskryminacji? Czy Rada nie uważa, że takie prawo stoi w sprzeczności z postanowieniami Karty praw podstawowych UE, z art. 6 TUE oraz art. 13 TWE, tj. z podstawowymi wartościami, na których opiera się UE? Czy Rada zwróci się do Agencji Praw Podstawowych celem dokonania oceny przedmiotowych przepisów oraz poprawek? Co Rada uczyni w celu zagwarantowania, że Litwa będzie przestrzegała swoich zobowiązań podjętych na mocy traktatów UE oraz prawa europejskiego i międzynarodowego? Czy gotowa jest do uruchomienia w razie konieczności procedury, o której mowa w art. 7 TUE?

   

   

  Przedłożone: 16.07.2009

  Przekazane: 17.07.2009

  Termin na udzielenie odpowiedzi: 07.08.2009