Parlamentná otázka - O-0079/2009Parlamentná otázka
O-0079/2009

  Litovský zákon na ochranu neplnoletých osôb pred škodlivým vplyvom verejných informácií

  OTÁZKA NA ÚSTNE ZODPOVEDANIE O-0079/09
  v súlade s článkom 115 rokovacieho poriadku,
  predkladajú: Sophia in 't Veld, Jeanine Hennis-Plasschaert, Leonidas Donskis, Gianni Vattimo a Baroness Sarah Ludford, v mene skupiny ALDE, Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert a Judith Sargentini, v mene skupiny Verts/ALE
  Rade

  Postup : 2009/2632(RSP)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  O-0079/2009
  Predkladané texty :
  O-0079/2009 (B7-0201/2009)
  Hlasovanie :
  Prijaté texty :

  Litovský parlament schválil 14. júla 2009 novely zákona o ochrane neplnoletých osôb pred škodlivým vplyvom verejných informácií. V zákone sa uvádza, že „verejné informácie, ktoré agitujú za homosexuálne vzťahy“ majú „škodlivý vplyv na vývoj neplnoletých osôb“, a to „odporuje rodinným hodnotám“. Toto ustanovenie stavia informácie o homosexualite na rovnakú úroveň ako zobrazovanie fyzického násilia a zohaveného ľudského tela a informácie, ktoré nabádajú k sebapoškodzovaniu alebo samovražde. Cieľom zákona je zakázať šírenie všetkých informácií o homosexualite, pokiaľ by k nim mohli získať prístup neplnoleté osoby.

   

  Prezident Litvy tento zákon vetoval, keďže jeho ustanovenia boli vágne a nejasné, a požiadal parlament o jeho prehodnotenie, aby spĺňal „ústavné zásady právneho štátu, právnej istoty a právnej zrozumiteľnosti a nebol v rozpore so zárukou otvorenej spoločnosti a pluralitnej demokracie“. Mimovládne organizácie pre ľudské práva a poslanci EP opakovane vyzývali inštitúcie EÚ, aby zakročili, a Seimas (litovský parlament), aby návrh zákona prehodnotil, a taktiež podajú odvolanie na ústavný súd. Okrem toho budú na jeseň preskúmané aj novely trestného a správneho zákonníka, ktoré kriminalizujú činy fyzických alebo právnických osôb „propagujúcich homosexualitu“ na verejných priestranstvách buď verejnoprospešnými prácami, alebo uložením pokuty do výšky 1 500 EUR, alebo zatknutím.

   

  Prerokovala Rada uvedené otázky s litovskými orgánmi? Nemyslí si, že tento zákon a jeho novely sú v rozpore s ľudskými právami a základnými slobodami, ktoré sú zakotvené v medzinárodných a európskych dohovoroch, a najmä so slobodou prejavu, ktorá zahŕňa aj právo vyhľadávať, dostávať a poskytovať informácie, a že je to v rozpore s právom EÚ a európskymi politikami boja proti diskriminácii? Nemyslí si, že takýto zákon je v rozpore s Chartou základných práv EÚ, článkom 6 Zmluvy o EÚ a článkom 13 Zmluvy o ES, t.j. so základnými hodnotami, na ktorých sa EÚ zakladá? Požiada Rada Agentúru pre základné práva, aby tento zákon a jeho novely posúdila? Čo urobí pre to, aby si Litva plnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú zo zmlúv EÚ a z európskeho a medzinárodného práva? Je v prípade potreby pripravená uplatniť postup uvedený v článku 7 Zmluvy o EÚ?

   

   

  Predložené: 16.07.2009

  Postúpené: 17.07.2009

  Termín na zodpovedanie: 07.08.2009