Parlamentsfråga - O-0079/2009Parlamentsfråga
O-0079/2009

Litauisk lag om skydd för minderåriga mot de skadliga effekterna av offentlig information

MUNTLIG FRÅGA MED DEBATT O-0079/09
i enlighet med artikel 115 i arbetsordningen
från Sophia in 't Veld, Jeanine Hennis-Plasschaert, Leonidas Donskis, Gianni Vattimo och Baroness Sarah Ludford för ALDE-gruppen, Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert och Judith Sargentini för Verts/ALE-gruppen
till rådet

Förfarande : 2009/2632(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
O-0079/2009
Ingivna texter :
O-0079/2009 (B7-0201/2009)
Omröstningar :
Antagna texter :

Det litauiska parlamentet antog den 14 juli ändringar till lagen om skydd för minderåriga mot de skadliga effekterna av offentlig information. Enligt lagen inverkar offentlig information som agiterar för homosexuella relationer och som utmanar familjevärderingar skadligt på minderårigas utveckling. Sådana bestämmelser jämställer information om homosexualitet med frågor som porträttering av fysiskt våld, förevisning av mänskliga kroppar som lemlästats på ett grymt sätt och information som uppmuntrar till självstympning eller självmord. Genom lagen förbjuds all information om homosexualitet om minderåriga kan komma åt den.

 

Litauens president hade lagt in sitt veto mot lagen, eftersom den var vagt och luddigt utformad, och uppmanat parlamentet att ta upp den till ny behandling för att garantera att den uppfyller de i grundlagen inskrivna principerna om rättsstaten, rättssäkerhet och rättslig klarhet och att den inte strider mot garantierna om ett öppet samhälle och en pluralistisk demokrati. Icke-statliga organisationer som arbetar med mänskliga rättigheter och ledamöter av Europaparlamentet har vid upprepade tillfällen uppmanat EU:s institutioner att ingripa och det litauiska parlamentet (Seimas) att se över lagförslaget, samtidigt som ett överklagande kommer att inlämnas till författningsdomstolen. Under hösten kommer ändringar till brottsbalken och förvaltningslagen att behandlas. Enligt dessa ändringar straffbeläggs handlingar, utförda av fysiska eller juridiska personer, som går ut på att sprida homosexualitet på allmän plats med samhällsarbete, böter på upp till 1 500 euro eller med fängelse.

 

Har rådet diskuterat dessa frågor med de litauiska myndigheterna? Anser inte rådet att en sådan lag med tillhörande ändringar är oförenlig med mänskliga rättigheter och grundläggande friheter enligt internationella och europeiska konventioner och i synnerhet med yttrandefriheten, vilken inbegriper rätten att söka, motta och sprida information, och att den är oförenlig med EU:s lagstiftning och politik om antidiskriminering? Anser inte rådet att en sådan lag strider mot EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna, artikel 6 i fördraget om Europeiska unionen och artikel 13 i EG-fördraget, dvs. de grundläggande värderingar som EU bygger på? Kommer rådet att uppmana byrån för grundläggande rättigheter att granska lagen och ändringarna till den? Vad kommer rådet att göra för att garantera att Litauen respekterar sina skyldigheter enligt EU:s fördrag samt europeisk och internationell rätt? Är rådet berett att om nödvändigt inleda det förfarande som avses i artikel 7 i fördraget om Europeiska unionen?

 

 

Ingiven: 16.07.2009

Vidarebefordrad: 17.07.2009

Sista svarsdag: 07.08.2009