Парламентарен въпрос - O-0080/2009Парламентарен въпрос
O-0080/2009

Законът на Литва за защита на малолетни лица от вредното въздействие на публична информация

ВЪПРОС С ИСКАНЕ ЗА УСТЕН ОТГОВОР, ПОСЛЕДВАН ОТ РАЗИСКВАНЕ O-0080/09
съгласно член 115 от Правилника за дейността на ЕП
от Sophia in 't Veld, Jeanine Hennis-Plasschaert, Leonidas Donskis, Gianni Vattimo и Baroness Sarah Ludford, от името на групата ALDE , Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert и Judith Sargentini, от името на групата Verts/ALE
към Комисията

Процедура : 2009/2632(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
O-0080/2009
Внесени текстове :
O-0080/2009 (B7-0202/2009)
Гласувания :
Приети текстове :

На 14 юли 2009 г. Парламентът на Литва одобри изменения към закона за защита на малолетни лица от вредното въздействие на публична информация. Законът твърди, че „публичната информация, която съдържа агитация за хомосексуални връзки“ и „противоречи на семейните ценности“, „има вредно въздействие върху развитието на малолетните лица. Тези разпоредби приравняват информацията относно хомосексуалността с въпроси като описанието на физическо насилие, излагането на показ на жестоко осакатени човешки тела и информацията, която насърчава извършването на самоосакатяване или самоубийство. Законът води до забраната на всякаква информация относно хомосексуалността, в случай че малолетни лица могат да имат достъп до нея.

 

Президентът на Литва наложи вето върху закона, тъй като той съдържа общи и неясни формулировки, и поиска от Парламента да го преразгледа, за да гарантира, че законът съответства на „конституционните принципи за правова държава, правна сигурност и правна яснота и не е в противоречие с гаранциите за отворено общество и плуралистична демокрация“. Неправителствени организации в областта на правата на човека и членове на Парламента многократно призоваваха институциите на ЕС да се намесят и Парламентът на Литва да преразгледа проектозакона, като същевременно ще бъде подадена жалба до Конституционния съд. Наред с това, през есента ще бъдат разгледани изменения на наказателния и на административния кодекс, съобразно които действия на физически или юридически лица, популяризиращи хомосексуалност на публични места, са наказуеми с общественополезен труд, глоба в размер до 1 500 евро или задържане под арест.

 

Комисията обсъждала ли е с литовските органи горепосочените въпроси? Не счита ли Комисията, че такъв закон и изменения са несъвместими с правата на човека и основните свободи, установени с международни и европейски конвенции, и по-специално със свободата на изразяване - в това число правото да се търси, получава и предоставя информация, както и че това е несъвместимо със законодателството и политиките на ЕС относно борбата срещу дискриминацията? Не счита ли Комисията, че такъв закон е в противоречие с Хартата на основните права на ЕС, с член 6 от Договора за ЕС и член 13 от Договора за ЕО, т.е. с основните ценности, върху които се основава ЕС? Комисията ще изиска ли от Агенцията по основните права да направи оценка на закона и на измененията? Какво ще направи Комисията, за да гарантира, че Литва ще спазва задълженията си съобразно Договорите на ЕС, европейското и международното право? Готова ли е Комисията да задейства, при необходимост, предвидената в член 7 от Договора за ЕС процедура?

 

 

Внесен: 16.07.2009

Предаден: 20.07.2009

Краен срок за отговор: 27.07.2009