Κοινοβουλευτική ερώτηση - O-0080/2009Κοινοβουλευτική ερώτηση
O-0080/2009

Ο λιθουανικός νόμος περί προστασίας ανηλίκων από την επιβλαβή δημόσια πληροφόρηση

ΠΡΟΦΟΡΙΚΉ ΕΡΩΤΗΣΗ ΜΕ ΣΥΖΉΤΗΣΗ O-0080/09
σύμφωνα με το άρθρο 115 του Κανονισμού
υποβολή: Sophia in 't Veld, Jeanine Hennis-Plasschaert, Leonidas Donskis, Gianni Vattimo και Baroness Sarah Ludford, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert και Judith Sargentini, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
προς την Επιτροπή

Διαδικασία : 2009/2632(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
O-0080/2009
Κείμενα που κατατέθηκαν :
O-0080/2009 (B7-0202/2009)
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Το λιθουανικό κοινοβούλιο ενέκρινε στις 14 Ιουλίου 2009 τροπολογίες στον νόμο περί προστασίας ανηλίκων από την επιβλαβή δημόσια πληροφόρηση. Ο νόμος διατείνεται ότι προκαλούνται «επιβλαβείς συνέπειες στην ανάπτυξη των ανηλίκων» από τη «δημόσια πληροφόρηση που προωθεί τις ομοφυλοφιλικές σχέσεις» και «αψηφά τις οικογενειακές αξίες». Η διάταξη αυτή εξισώνει την πληροφόρηση για την ομοφυλοφιλία με ζητήματα όπως η απεικόνιση σωματικής βίας, η εμφάνιση ενός φρικτά ακρωτηριασμένου σώματος και η πληροφόρηση που ενθαρρύνει τον αυτοακρωτηριασμό ή την αυτοκτονία. Ο νόμος οδηγεί στην απαγόρευση κάθε πληροφόρησης για την ομοφυλοφιλία αν είναι προσβάσιμη από ανηλίκους.

 

Ο Πρόεδρος της Λιθουανίας είχε ασκήσει βέτο κατά του νόμου, επειδή η διατύπωσή του ήταν αόριστη και ασαφής, και είχε ζητήσει από το κοινοβούλιο να τον επανεξετάσει για να βεβαιωθεί ότι συμμορφώνεται προς «τις συνταγματικές αρχές του κράτους δικαίου, της ασφάλειας δικαίου και της νομικής ενάργειας και δεν αντιβαίνει προς τα εχέγγυα της ανοικτής κοινωνίας και της πλουραλιστικής δημοκρατίας». Διάφορες ΜΚΟ ανθρώπινων δικαιωμάτων και βουλευτές του ΕΚ έχουν επανειλημμένα καλέσει τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να παρέμβουν και το λιθουανικό κοινοβούλιο (Σέιμας) να επανεξετάσει το νομοσχέδιο, ενώ επίσης πρόκειται να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον του Συνταγματικού Δικαστηρίου. Επιπλέον, το φθινόπωρο θα συζητηθούν τροποποιήσεις του ποινικού και του διοικητικού κώδικα οι οποίες ποινικοποιούν τις πράξεις φυσικών ή νομικών προσώπων που «προωθούν την ομοφυλοφιλία» δημοσίως και τις τιμωρούν με καταναγκαστική κοινωφελή εργασία, με πρόστιμο έως 1.500 ευρώ ή με σύλληψη.

 

Έχει συζητήσει το Συμβούλιο με τις λιθουανικές αρχές σχετικά με τα ανωτέρω ζητήματα; Δεν νομίζει το Συμβούλιο ότι ο νόμος και οι τροποποιήσεις αυτές δεν συμβιβάζονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες που κατοχυρώνονται σε διεθνείς και ευρωπαϊκές συμβάσεις, ιδίως μάλιστα με την ελευθερία έκφρασης –που περιλαμβάνει το δικαίωμα αναζήτησης, λήψης και μετάδοσης πληροφοριών–, καθώς επίσης δεν συμβιβάζονται με τη νομοθεσία και τις πολιτικές της ΕΕ σχετικά με την καταπολέμηση των διακρίσεων; Δεν νομίζει το Συμβούλιο ότι ο νόμος αυτός αντιβαίνει προς τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, το άρθρο 6 ΣΕΕ και το άρθρο 13 ΣΕΚ, δηλαδή προς τις θεμελιώδεις αξίες στις οποίες βασίζεται η ΕΕ; Θα ζητήσει το Συμβούλιο από τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων να αξιολογήσει τον νόμο και τις τροποποιήσεις; Τι σκοπεύει να κάνει το Συμβούλιο για να εξασφαλίσει ότι η Λιθουανία θα σεβαστεί τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τις Συνθήκες της ΕΕ και το ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο; Είναι έτοιμο να κινήσει εν ανάγκη τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 7 ΣΕΕ;

 

 

Κατάθεση: 16.07.2009

Διαβίβαση: 20.07.2009

Λήξη προθεσμίας: 27.07.2009