Parlamentin kysymys - O-0080/2009Parlamentin kysymys
O-0080/2009

Liettuan laki alaikäisten suojelemisesta julkisen tiedottamisen haittavaikutuksilta

SUULLINEN KYSYMYS JOSTA KESKUSTELLAAN O-0080/09
työjärjestyksen 115 artiklan mukaisesti
esittäjä(t): Sophia in 't Veld, Jeanine Hennis-Plasschaert, Leonidas Donskis, Gianni Vattimo ja Baroness Sarah Ludford, ALDE-ryhmän puolesta, Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert ja Judith Sargentini, Verts/ALE-ryhmän puolesta
komissiolle

Menettely : 2009/2632(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
O-0080/2009
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
O-0080/2009 (B7-0202/2009)
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

Liettuan parlamentti hyväksyi 14. heinäkuuta 2009 muutoksia lakiin, joka koskee alaikäisten suojelemista julkisen tiedottamisen haittavaikutuksilta. Laissa todetaan, yhtenä alaikäisten kehitystä haittaavana tekijänä on julkinen tiedottaminen, jossa kannustetaan homoseksuaalisiin suhteisiin ja jossa kiistetään perhearvot. Tällöin homoseksuaalisuudesta tiedottaminen rinnastuu fyysisen väkivallan kuvaamiseen, julmasti silvotun ruumiin esittämiseen ja tiedottamiseen, jossa kannustetaan itsensä silpomiseen tai itsemurhaan. Laki johtaa kaiken homoseksuaalisuudesta kertovan tiedon kieltämiseen, jos alaikäiset voivat päästä käsiksi tietoon.

 

Liettuan presidentti käytti lakiin veto-oikeuttaan, koska se oli laadittu epämääräiseksi ja epäselväksi. Hän pyysi parlamenttia tarkastelemaan sitä uudelleen sen varmistamiseksi, että se on oikeusvaltion keskeisten periaatteiden mukainen, oikeudellisesti varma ja selkeä ja että se ei ole vastoin avoimen yhteiskunnan ja moniarvoisen demokratian periaatteita. Ihmisoikeuksia käsittelevät kansalaisjärjestöt ja Euroopan parlamentin jäsenet ovat toistuvasti pyytäneet EU:n toimielimiä puuttumaan asiaan ja Liettuan parlamenttia tarkistamaan lakiluonnosta. Maan perustuslakituomioistuimelle esitetään vetoomus asiasta. Lisäksi syksyllä käsitellään muutoksia rikoslain ja hallinnon säännöksiin, joilla kriminalisoitaisiin luonnollisten henkilöiden ja oikeushenkilöiden harjoittama homoseksuaalisuuden propagointi julkisissa tiloissa; rangaistuksena tästä langetettaisiin yhdyskuntapalvelua, sakkoa jopa 1 500 euroa tai sitten turvauduttaisiin pidätykseen.

 

Onko komissio keskustellut edellä mainituista seikoista Liettuan viranomaisten kanssa? Eikö komissio pidä tällaista lakia ja tarkistuksia kansainvälisiin ja eurooppalaisiin yleissopimuksiin kirjattujen ihmisoikeuksien ja perusvapauksien vastaisina ja erityisesti ilmaisunvapauden, johon sisältyy oikeus hakea, vastaanottaa ja levittää tietoa, vastaisena? Eikö komissio pidä niitä EU:n lainsäädännön ja syrjinnän torjuntaa koskevan politiikan vastaisina? Eikö komissio katso, että tällainen laki on ristiriidassa EU:n perusoikeuskirjan, Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklan ja EY:n perustamissopimuksen 13 artiklan kanssa, eli niiden perusarvojen kanssa, joihin koko EU perustuu? Aikooko komissio pyytää perusoikeusvirastoa arvioimaan lakia ja siihen tehtäviä muutoksia? Mitä komissio tekee varmistaakseen, että Liettua noudattaa EU:n perussopimusten, EU:n lainsäädännön ja kansainvälisen oikeuden mukaisia velvoitteitaan? Onko komissio valmis turvautumaan tarvittaessa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 7 artiklassa tarkoitettuun menettelyyn?

 

 

Jätetty: 16.07.2009

Välitetty: 20.07.2009

Määräaika: 27.07.2009