Parlamento klausimas - O-0080/2009Parlamento klausimas
O-0080/2009

Lietuvos Respublikos nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymas

KLAUSIMAS ŽODŽIU SU DEBATAIS O-0080/09
pagal 115 Darbo tvarkos taisyklių straipsnį
pateikė Sophia in 't Veld, Jeanine Hennis-Plasschaert, Leonidas Donskis, Gianni Vattimo ir Baroness Sarah Ludford ALDE vardu, Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert ir Judith Sargentini Verts/ALE vardu
Komisijai

Procedūra : 2009/2632(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
O-0080/2009
Pateikti tekstai :
O-0080/2009 (B7-0202/2009)
Balsavimas :
Priimti tekstai :

2009 m. liepos 14 d. Lietuvos Respublikos Parlamentas patvirtino nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo pakeitimo įstatymą. Įstatymu tvirtinama, kad „neigiamą poveikį nepilnamečių vystymuisi“ daro „viešoji informacija, kuria propaguojami homoseksualūs santykiai“ ir „paniekinamos šeimos vertybės“. Šia nuostata informacija apie homoseksualumą prilyginama tokiems reiškiniams kaip fizinio smurto vaizdavimas, žiauriai sudarkyto žmogaus kūno rodymas ir informacija, kuria skatinamas savęs žalojimas ar savižudybė. Įstatymu siekiama uždrausti bet kokią informaciją apie homoseksualumą, jei prie jos gali prieiti nepilnamečiai.

 

Lietuvos Respublikos Prezidentas vetavo įstatymą, nes jis suformuluotas abstrakčiai ir neaiškiai, ir grąžino jį Parlamentui pakartotinai svarstyti, siekiant užtikrinti, kad jis atitiktų „konstitucinius teisinės valstybės, teisinio tikrumo ir teisinio aiškumo principus bei nepažeistų atviros visuomenės ir pliuralistinės demokratijos garantijų“. Žmogaus teisių NVO atstovai ir EP nariai ne kartą ragino ES institucijas imtis priemonių ir kvietė Seimą iš naujo svarstyti įstatymo projektą, kol bus kreiptasi į Konstitucinį Teismą. Be to, rudenį bus svarstomi Baudžiamojo ir Administracinių teisės pažeidimų kodeksų pakeitimai, pagal kuriuos nusikaltimais bus laikomi fizinių ar juridinių asmenų, kurie propagavo homoseksualumą viešose vietose, veiksmai. Tokie asmenys bus baudžiami viešaisiais darbais, bauda iki 1500 eurų arba suėmimu.

 

Ar Komisija aptarė su Lietuvos valdžios institucijomis minėtuosius klausimus? Ar Komisija nemano, kad toks įstatymas ir pakeitimai prieštarauja žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms, įtvirtintoms tarptautinėse ir Europos konvencijose, ypač saviraiškos laisvei, kuri apima teisę ieškoti, gauti ir skleisti informaciją, ir kad tai nesuderinama su ES kovos su diskriminacija teise ir politika? Ar Komisija nemano, kad toks įstatymas prieštarauja ES pagrindinių teisių chartijai, ES sutarties 6 straipsniui ir EB sutarties 13 straipsniui, t. y. pagrindinėms vertybėms, kuriomis grindžiama ES? Ar Komisija ketina prašyti Pagrindinių teisių agentūros įvertinti minėtąjį įstatymą ir pakeitimus? Ką ketina daryti Komisija, norėdama užtikrinti, kad Lietuva laikytųsi jai pagal ES sutartis, Europos ir tarptautinę teisę tenkančių pareigų? Ar Komisija yra pasirengusi, jei reikia, pradėti procedūrą, numatytą ES sutarties 7 straipsnyje?

 

 

Pateikta: 16.07.2009

Perduota: 20.07.2009

Atsakyti iki: 27.07.2009