Parlamenta jautājums - O-0080/2009Parlamenta jautājums
O-0080/2009

Lietuvas likums par nepilngadīgo aizsardzību pret publiskas informācijas kaitīgo ietekmi

MUTISKS JAUTĀJUMS AR DEBATĒM O-0080/09
saskaņā ar Reglamenta 115. pantu
Iesnieguši Sophia in 't Veld, Jeanine Hennis-Plasschaert, Leonidas Donskis, Gianni Vattimo un Baroness Sarah Ludford, ALDE grupas vārdā, Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert un Judith Sargentini, Verts/ALE grupas vārdā
Komisijai

Procedūra : 2009/2632(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
O-0080/2009
Iesniegtie teksti :
O-0080/2009 (B7-0202/2009)
Balsojumi :
Pieņemtie teksti :

Lietuvas Parlaments 2009. gada 14. jūlijā apstiprināja grozījumus Likumā par nepilngadīgo aizsardzību pret publiskas informācijas kaitīgo ietekmi. Ar šo likumu tiek apgalvots, ka „publiska informācija, ar kuru propagandē homoseksuālas attiecības un ignorē tradicionālās vērtības attiecībā uz laulību un ģimeni, kaitīgi ietekmē nepilngadīgo attīstību”. Ar šo noteikumu informācija par homoseksualitāti tiek pielīdzināta informācijai, ar kuru tiek atspoguļota fiziska vardarbība, demonstrēts nežēlīgi sakropļots cilvēka ķermenis, kā arī informācijai, kas mudina uz pašsakropļošanos vai pašnāvību. Likuma rezultātā tiek aizliegta jebkura informācija par homoseksualitāti, ja šai informācijai var piekļūt nepilngadīgie.

 

Lietuvas Valsts prezidents uzlicis veto šim likumam, jo tas esot formulēts nenoteikti un neskaidri, un lūdzis Parlamentam to vēlreiz pārskatīt, lai nodrošinātu atbilstību „likuma varas konstitucionālajam principam, tā juridisko noteiktību un juridisko skaidrību, kā arī lai tas nebūtu pretrunā ar atvērtas sabiedrības un plurālistiskas demokrātijas garantijām”. Nevalstiskas organizācijas cilvēktiesību jomā un Eiropas Parlamenta deputāti atkārtoti aicinājuši ES iestādes iejaukties, bet Lietuvas parlamentu (Seimu) — pārskatīt likumprojektu, kamēr jāiesniedz arī pārsūdzība Konstitucionālajā tiesā. Turklāt rudenī tiks izskatīti grozījumi krimināllikumā un administratīvajā kodeksā, ar kuriem par fizisku un juridisku personu darbībām, kas „propagandē homoseksualitāti” publiskās vietās, tiek noteikts sods piespiedu darba veidā, naudas sods līdz 1500 eiro apmērā vai sods aresta veidā.

 

Vai Komisija ir apspriedusi iepriekšminētos jautājumus ar Lietuvas iestādēm? Vai Komisija neuzskata, ka šāds likums un grozījumi ir nesavienojami ar cilvēktiesībām un pamatbrīvībām, kas ietvertas starptautiskajās un Eiropas konvencijās, un jo īpaši ir nesavienojami ar vārda brīvību, kas aptver tiesības meklēt, saņemt un izplatīt tālāk informāciju, un ka tie ir nesavienojami ar ES tiesību aktiem un diskriminācijas novēršanas politiku? Vai Komisija neuzskata, ka šādi tiesību akti ir pretrunā ar ES Pamattiesību hartu, ES līguma 6. pantu un EK līguma 13. pantu, t.i., — pamatvērtībām, uz kurām balstās ES? Vai Komisija  prasīs, lai Pamattiesību aģentūra novērtē tiesību aktu un grozījumus? Ko Komisija ir paredzējusi darīt, lai nodrošinātu, ka Lietuva pilda savas saistības saskaņā ar ES līgumiem, kā arī Eiropas un starptautisko tiesību aktiem? Vai tā vajadzības gadījumā ir gatava uzsākt ES līguma 7. pantā paredzēto procedūru?

 

 

Iesniegts: 16.07.2009

Nosūtīts: 20.07.2009

Termiņš atbildei: 27.07.2009